Ja, aft ale kan stop­pe ulov­lig til­strøm­ning

BT - - DEBAT - EU- ord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

PE­TER HUM­MEL­GAARD

la­ve en aft ale med Tyr­ki­et om fl ygt­nin­ge, så vil det kun­ne lø­se en lang ræk­ke pro­ble­mer. Det kan få fl ygt­nin­ge­strøm­men til at bli­ve me­re kon­trol­le­ret og væ­re i et tem­po, hvor Eu­ro­pa bed­re kan føl­ge med, og det vil sik­re, at der ik­ke kom­mer en mas­se ulov­ligt ind på de græ­ske øer i små gum­mi­bå­de, hvor alt for man­ge dør un­der­vejs. Det kan for­hå­bent­lig sør­ge for, at den ulov­li­ge til­strøm­ning, som men­ne­skes­mug­le­re Det vil le­ver af, kan stop­pes. Det vil væ­re et

sik­re, at kæm­pe skridt fremad i for­hold til den si­tu­a­tion, vi har op­le­vet de sid­ste to- tre der ik­ke kom­mer år.

en mas­se med aft alen er at ulov­ligt ind på de be­græn­se den ulov­li­ge til­strøm­ning

græ­ske øer i små af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter, som li­ge nu er en stor pæ­re­væl­ling. Vi vil ger­ne gum­mi­bå­de ha­ve en me­re or­dent­lig må­de, folk kan kom­me til Eu­ro­pa og sø­ge asyl, og vi vil ger­ne sør­ge for, at det rent fak­tisk er dem, der er be­ret­ti­get til asyl, der kom­mer ind i Eu­ro­pa. Det vil få ly­sten hos fl ygt­nin­ge til at be­ta­le en men­ne­skes­mug­ler for at ri­si­ke­re ens liv til at bli­ve mar­kant min­dre, hvis man i ste­det for kan stil­le sig op i en kø i Tyr­ki­et og på lov­lig vis kom­me til Eu­ro­pa og sø­ge asyl.

HVIS EU KAN

ET AF MÅ­LE­NE

gø­re, at de eu­ro­pæ­i­ske lan­de har bed­re mu­lig­hed for at kun­ne føl­ge med i for­hold til den in­te­gra­tions­ind­sats, som og­så er kæm­pe­stor – og hvis den går galt, så står vi med sto­re pro­ble­mer de næ­ste år­ti­er.

DET VIL OG­SÅ

lyk­kes at sæt­te en prop i hul­let i Tyr­ki­et, så vil det ba­re væ­re et an­det land, som vil væ­re le­ve­rings­dyg­tig i asylan­sø­ge­re. Vi skal be­skyt­te fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Eu­ro­pa, men vi bur­de gø­re det i lej­re i tred­je­ver­denslan­de el­ler i lej­re eu­ro­pæ­i­ske lan­de, men ik­ke med det per­spek­tiv, at de kan få en per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se. Så vil­le en me­get stor an­del af dem slet ik­ke kom­me. Når de kom­mer til Eu­ro­pa, fl yg­ter de jo ik­ke læn­ge­re for at få be­skyt­tel­se. De fl yg­ter til Eu­ro­pa for at få et nyt liv. Men det har eli­tepo­li­ti­ker­ne i Eu­ro­pa ik­ke fat­tet. Det er per­spek­ti­vet om at få en ny til­væ­rel­se i Eu­ro­pa, der sæt­ter he­le den­ne fl ugt i gang. Det så vi jo, da Mer­kel åb­ne­de po­r­ten og sag­de, at fl ygt­nin­ge ba­re kun­ne kom­me til Tys­kland.

SELV HVIS DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.