Kamp­dag bur­de ind­hol­de hyl­dest

Overalt i lan­det og i me­di­er­ne blev kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag i går mar­ke­ret med fo­kus på pro­ble­mer­ne

BT - - DEBAT -

Så rul­le­de den over skær­men igen. Kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag, som eft er­hån­den mest er en kamp om, hvad kam­pen skal hand­le om. Ik­ke for­di der mang­ler egent­li­ge kam­pe. I Dan­mark un­der­vi­ser vis­se ima­mer f. eks. i, at ut­ro kvin­der skal ste­nes. Der er hel­ler ik­ke hver­ken li­ge­løn el­ler li­ge re­præ­sen­ta­tion i sam­fun­dets øver­ste lag. Kvin­der dør sta­dig i stor stil af at fø­de børn ver­den over. Og så har vi slet ik­ke talt om vold og voldtægt - el­ler no­get så ba­nalt som ret­ten til at fø­re et mo­tor­kø­rer­tøj.

Men hvad med at ven­de da­gen på ho­ve­d­et og gø­re kamp­dag til fest­dag. For der er me­get at hyl­de.

Li­ge­stil­ling er ik­ke en ga­ve, man får fra nog­le an­dre. Det er en magt, man selv ta­ger

I DAN­MARK HAR vi haft kvin­der på stort set al­le be­tyd­nings­ful­de po­ster : Dron­nin­gen, en stats­mi­ni­ster, en for­mand for Fol­ke­tin­get, en na­tio­nal­bank­di­rek­tør, en øko­no­misk vis­mand, en om­buds­mand, en po­li­ti­di­rek­tør, en ge­ne­ral­di­rek­tør i DR, in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te for­ske­re, for­fat­te­re, sport­s­folk og end­da en Oscar- vin­de­den­de fi lmin­struk­tør. Vi har end­da haft en kvin­de­lig for­svars­mi­ni­ster, der måt­te ta­ge imod en kvin­de, som kom hjem i en ki­ste fra en in­ter­na­tio­nal mi­li­tær ope­ra­tion. SMÅ DAN­SKE PI­GER og dren­ge har med an­dre ord set kvin­der på top­pen. Ja, de bur­de fak­tisk li­ge­frem væ­re vant til sy­net. Og selv­føl­ge­lig be­ty­der det no­get. Jeg har f. eks. læst, at da Mar­ga­ret That­cher dø­de i 2013, rø­be­de An­gela Mer­kel, at hun hav­de tænkt: ’ Når That­cher kan, så kan jeg og­så’. MEN NÅR VI ik­ke fejrer vo­res sej­re, så lag­rer de sig hel­ler ik­ke i fol­ke­be­vidst­he­den og kul­tu­ren. Det er ik­ke man­ge, der uden op­slags­vær­ker kan næv­ne nav­ne­ne på al­le de føl­gen­de pionérkvin­der: Den før­ste kvin­de­li­ge mi­ni­ster ( Nina Bang), den før­ste kvin­de­li­ge uden­rigs­mi­ni­ster ( Le­ne Espersen), før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster ( Hel­le Thor­ning- Sch­midt), før­ste kvin­de­li­ge for­mand for Fol­ke­tin­get ( Pia Kjær­s­gaard), den før­ste li­ge­stil­lings­mi­ni­ster ( Jyt­te An­der­sen), før­ste kvin­de­li­ge par­ti­for­mand ( Mi­mi Ja­cob­sen), før­ste kvin­de­li­ge borg­me­ster ( Eva Mad­sen).

Og så har vi end­da kun væ­ret om­kring den po­li­ti­ske ver­den. Nog­le af kvin­der­ne er ga­der opkaldt eft er, men det ræk­ker ik­ke li­ge­frem til en dyr­kel­se af dem.

VER­DEN HAR STA­DIG brug for kamp­da­gen. Der er sta­dig kvin­der i Dan­mark, der ik­ke er kæm­pet fri af mid­delal­der­li­ge tra­di­tio­ner.

Og på glo­balt plan skri­ger det til him­len, hvor­dan man be­hand­ler kvin­der og pi­ger. De bli­ver til gen­gæld ik­ke hjul­pet af en nav­le­be­sku­en­de dansk de­bat om, hvor­vidt det er ok, at sti­ge af kar­ri­e­reræ­set for at pas­se si­ne børn, am­me off ent­ligt, el­ler om det er un­der­tryk­kel­se, når kvin­den bag kas­sen i Net­to har tørklæ­de på. SELV­FØL­GE­LIG SKAL VI ta­le om de for­fær­de­lig for­hold for kvin­der og pi­ger bå­de hjem­me og ude i den sto­re ver­den, men vi skal for po­k­ker da og­så hu­ske at frem­hæ­ve de sej­re, der er vun­det. Iføl­ge en ny rap­port som uden­rigs­mi­ni­ste­ren del­te en ar­ti­kel om på Twit­ter i går, så er Dan­mark ver­dens bed­ste land at le­ve i som kvin­de! Vi ved, hvad vi ta­ler om.

Li­ge­stil­ling er ik­ke en ga­ve, man får fra nog­le an­dre. Det er en magt man selv ta­ger. Sam­fun­det og fæl­les­ska­ber kan lov­gi­ve, støt­te, gu­i­de og be­skyt­te. Men man skal selv læg­ge ud med at ta­ge no­get. Det kræ­ver mo­ti­va­tion – ik­ke kun ynk og op­mærk­som­hed.

Søs Ma­rie Serup, er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.