Jor­den ru

BT - - NYHEDER -

DRØM­MEN For seks år si­den solg­te Lars Bo Kirk, hans ko­ne og de­res børn alt, hvad de eje­de. Køb­te en båd, vin­ke­de far­vel til fa­mi­lie, job, sko­le og ven­ner og sej­le­de ud i det blå. Fa­mi­li­en be­stå­en­de af tre børn på den­gang seks, ot­te og 11 år hav­de det godt, men drøm­te om nye ud­for­drin­ger og et liv langt fra dét, de kend­te.

» Når man bor i Dan­mark, le­ver man i et slags ham­ster­hjul, hvor alt er sat i sy­stem. Når man rej­ser ud, får man en hel an­den fri­hed – og mas­ser af tid til at væ­re sam­men med si­ne børn, « for­tæl­ler 43- åri­ge Lars Bo Kirk, der sam­men med sin ko­ne solg­te hus og bil, sag­de de­res respek­ti­ve go­de job op og tog bør­ne­ne ud af sko­len.

I før­ste om­gang vid­ste de ik­ke, om rej­sen no­gen­sin­de vil­le slut­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.