Og­så mod ky­ster?

BT - - NYHEDER -

BEHA- EF­FEK­TEN sti­gen­de eft er­spørgsel på fe­ri­er, der min­der lidt om sej­ler­fa­mi­li­ens.

» In­teres­sen for Fransk Po­ly­nesi­en boo­mer helt vildt! Vi kan afl æse pro­gram­mets po­pu­la­ri­tet helt ty­de­ligt – det er en frem­gang på man­ge tu­sind pro­cent, « ly­der det fra Ni­els Kjeld­sen, der er le­der af rej­se­bu­reau­et Se­a­tra­vel, der for­mid­ler kon­takt til bå­d­ud­le­je­re over he­le ver­den. Har sat gang i sal­get » Man be­hø­ver ik­ke selv at kun­ne sej­le, vi til­by­der folk at få en skip­per med, « for­tæl­ler han om tu­re­ne, der oft est va­rer om­kring to uger. På den tid når man ik­ke me­gen jor­d­om­rej­se, og det er da hel­ler ik­ke me­nin­gen.

» Vi hen­ven­der os til dem, der vil ha­ve fl øde­skum­met så at si­ge, som sta­dig vil hjem og pas­se de­res ar­bej­de og fa­mi­lie. Det her gi­ver dem mu­lig­hed for en ene­stå­en­de fe­ri­e­op­le­vel­se, « for­kla­rer han.

Og­så hos Nyhavn Rej­ser har ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’ sat gang i sal­get:

» Vi op­le­ver at Stillehavet og Po­ly­nesi­en har få­et øget fo­kus hos kun- der­ne grun­det pro­gram­mer­ne og ik­ke mindst den fan­ta­sti­ske bil­led­fl ade, « ly­der det fra bu­reau­chef Lars Mat­hi­a­sen.

Han til­fø­jer, at man­ge dog al­li­ge­vel en­der med en an­den desti­na­tion på grund af pri­sen.

» Men in­teres­sen kom fra pro­gram­met, « vur­de­rer han.

I den no­get bil­li­ge­re en­de fi nder man for­e­nin­gen Na­ve­ren, der ejer sit eget skib med plads til ti per­so­ner. Ski­bet er net­op nu på vej fra Sri Lanka til Mal­di­ver­ne. Her kan man I ste­det for at kø­be en Fol­ke­vogn Pas­sat til 240.000, kan man ta­ge he­le fa­mi­li­en med til de var­me lan­de i to år bli­ve gast for 280 kro­ner om da­gen.

» Når der har væ­ret ’ Kurs mod fj er­ne ky­ster’, kan vi se, at folk går ind på vo­res hjem­mesi­de. Vi kal­der det Beha- eff ek­ten, « si­ger Carl Jo­han Jensen, der er web­ma­ster i for­e­nin­gen, med et grin. Sejl­fe­ri­er i høj kurs » Der er tre- fi re styk­ker, der er kom­met med på tur eft er at ha­ve set pro­gram­met, « til­fø­jer han.

Rej­se­bu­reau­et Kil­roy, der især hen­ven­der sig til un­ge mel­lem 18 og 25 år op­le­ver og­så en øget in­ter­es­se for sejl­fe­ri­er.

» Rej­ser med sejlads er ble­vet me­re populært end tid­li­ge­re. Vi til­by­der blandt an­det rej­ser til Mal­di­ver­ne, hvor man sej­ler og bor sam­men med an­dre un­ge om bord på en båd, men vi kan ik­ke di­rek­te si­ge, at det hæn­ger sam­men med pro­gram­mer­ne, « op­ly­ser Mi­cha­el Atzen, der er mar­ke­ting­ma­na­ger hos Kil­roy.

Vil du sej­le i Fransk Po­ly­nesi­en, kan det gø­res for 4.750 kr. pr. per­son på en båd til ot­te per­so­ner, så­fremt I selv øn­sker at sej­le. Øn­sker I at ha­ve en skip­p­per/ kap­ta­jn om bord, er pri­sen 9.200 kr. pr. per­son. Her­til kom­mer fl ybil­let til om­kring 15.000 kr. Pri­s­ek­semp­let er fra 12.- 26. novem­ber. Læs me­re på se­a­tra­vel. dk Du kan kom­me med på ’ Na­ve­ren’ for 280 kr. om da­gen – alt­så 8.400 kr. for en må­ned. De fl este er af sted i mindst en må­ned, oft est læn­ge­re. Du be­hø­ver ik­ke at ha­ve sejl­be­vis. Ski­bet er fyldt op frem til jul, men der er plads på tu­ren fra Syd­afri­ka til Bra­si­li­en. Læs me­re om for­e­nin­gen på na­ve­ren. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.