Ndt på 1.001 da­ge

BT - - NYHEDER -

» Vi solg­te alt, hvad vi eje­de og fl yt­te­de ind i en båd. Vi vid­ste ik­ke, om vi vil­le kom­me hjem igen, « si­ger Lars Bo Kirk, der er ud­dan­net jour­na­list.

Un­der­vejs un­der­vi­ste de selv bør­ne­ne og kom me­get tæt på hin­an­den på den 20 kvm. sto­re båd.

» På så lidt plads er der bå­de me­re kær­lig­hed og fl ere slags­mål, « ly­der det med et grin.

I alt end­te sejl­tu­ren med at va­re to et halvt år eft er­fulgt af et halvt år, hvor fa­mi­li­en rej­ste med tog. Præ­cis 1.001 da­ge eft er, de for­lod Dan­mark, var de hjem­me igen. Med en op­le­vel­se for li­vet. ’ Ti­den går i stå’ » Det har gi­vet os en fæl­les hi­sto­rie og en kæm­pe ro­bust­hed til bør­ne­ne. De har dyk­ket med ha­jer, gå­et på vulka­ner og op­le­vet mas­ser af ting, som de har med i ba­ga­gen, mens vi voks­ne fi k ro til at kob­le af. «

Lars Bo Kirk har ét godt råd til an­dre dan­ske­re, der over­ve­jer at ka­ste sig ud i et lig­nen­de even­tyr:

» Jeg ple­jer at si­ge, at det svæ­re­ste er ik­ke at gø­re det, men at be­slut­te sig for det. Men hvis det er dét, man vil, skal man ba­re gø­re det. Og man be­hø­ver ik­ke for­be­re­de sig i åre­vis. Jeg nå­e­de li­ge at ta­ge en uges sejl­kur­sus, in­den vi tog af sted. Da vi nå­e­de til Ga­la­pa­go­sø­er­ne, hav­de jeg godt styr på det, « for­tæl­ler han.

Fa­mi­li­en har al­drig få­et gjort op, præ­cis hvor man­ge pen­ge den brug­te på den lan­ge rej­se, men...

» Man le­ver bil­ligt i Stillehavet, hvis man fan­ger si­ne eg­ne fi sk, « si­ger Lars Bo Kirk, der har skre­vet bo­gen ’ Halvvejs’ om fa­mi­li­ens rej­se.

Det bed­ste ved rej­sen: At kryd­se et ver­dens­hav og op­le­ve, hvor stor ver­den fak­tisk er. Nær­væ­ret om bord, for­di der ik­ke er an­det end ski­bet og det blå hav – og fa­mi­li­en. Ti­den går i stå. Der ek­si­ste­rer ik­ke for­tid el­ler frem­tid – kun nu­tid.

Og det vær­ste: Når ens børn er sø­sy­ge i fl ere da­ge af gan­gen. Det er gru­somt. Hos For­e­nin­gen Til Lang­turs­sejlad­sens Frem­me kan du få over­blik over, hvor der er bå­de, der mang­ler folk. Kig un­der ’ Ga­stebørs’. Læs me­re på ft lf. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.