Vi­ta­mi­net og mi­ne­ra­le

BT - - SUNDHED -

der­ne i al­de­ren 18 til 50 år får ik­ke et til­stræk­ke­ligt ind­tag af jern gen­nem ko­sten.

Især un­ge mel­lem 11 og 17 år har et util­stræk­ke­ligt ind­tag af Dvi­ta­min fra ko­sten. 97 pct. af de 11- 17- åri­ge har så­le­des et ind­tag, der lig­ger un­der gen­nem­snits­be­ho­vet.

» Te­e­na­ge­re har us­un­de kostva­ner, « si­ger Anja Bilt­oft - Jensen, der for­kla­rer, at vi får det me­ste D- vi­ta­min fra so­len om som­me­ren, men om vin­te­r­en bli­ver ko­sten den vig­tig­ste kil­de. En us­und diæt kan der­for gø­re det svært at få dæk­ket be­ho­vet for D- vi­ta­min.

» Det er svært at få dæk­ket, for­di det kun er fe­de fi sk som ma­k­rel, laks, sild, tor­skerogn, hel­le­fi sk og sar­di­ner, der er ri­ge på D- vi­ta­min, « si­ger Anja Bilt­oft - Jensen. Træt og uo­p­lagt For voks­ne er mang­len på D- vi­ta­min min­dre ud­talt. For voks­ne i al­de­ren 18 til 50 år har 26 pct. et ind­tag af D- vi­ta­min, der er util­stræk­ke­ligt, selv når bi­drag fra kost­tilskud in­klu­de­res.

Jer­n­man­gel kan be­ty­de, at man fø­ler sig træt og uo­p­lagt. Det kan væ­re svært at over­kom­me så me­get, hvis man er i un­der­skud af mi­ne­ra­let. Hvis ik­ke man får nok D- vi­ta­min, kan man ri­si­ke­re at ud­vik­le knog­les­kør­hed på sigt, for­di knog­ler­ne afk al­ker hur­ti­ge­re, for­kla­rer Anja Bilt­oft - Jensen. Kval­me, mu­skel­kram­per og en svæk­kel­se af krop­pens mus­k­ler kan væ­re tegn på, at man mang­ler D- vi­ta­min.

Det er dog først og frem­mest ko­sten, der skal dæk­ke vo­res be­hov for vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. Den in­de­hol­der vig­ti­ge stoff er, som vi ik­ke får ved kost­tilskud.

» Man kan ik­ke lø­se det he­le ved at spi­se kost­tilskud, for­di ko­sten in­de­hol­der an­dre stoff er af be­tyd­ning for vo­res sund­hed, « si­ger Anja Bilt­oft - Jensen.

Det er f. eks. plan­te­stoff er og kost­fi bre, der bl. a. vir­ker som an­tioxi­dan­ter, som be­skyt­ter cel­ler­ne i vo­res krop mod ned­bryd­ning. Og med und­ta­gel­se af D- vi­ta­min og jern får de fl este alt­så til­stræk­ke­li­ge mæng­der af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler fra ko­sten ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.