Seks vre­de med­lem­mer valgt ind i Nykredit

BT - - SUNDHED -

Seks ud af ot­te fra en pro­test­grup­pe blev tirs­dag valgt ind i Nykre­dits re­præ­sen­tant­skab ved et valg i Syd- og Søn­derjyl­land.

En af de valg­te er Jens Vester­bæk, der er for­mand for Consum. dk - en af fl ere pro­test­grup­per, der er ble­vet mo­bi­li­se­ret i vre­de over de for­hø­je­de bi­drags­sat­ser i Nykre­dits dat­ter­sel­skab To­tal­kre­dit. I alt blev 12 med­lem­mer valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, der har 104 med­lem­mer.

» Jeg hav­de ik­ke tur­det hå­be på det før nu. Vi kom ind, for­di vi stod sam­men om det her pro­jekt, « sag­de en glad Jens Vester­bæk til TV2 News.

Han me­ner, at val­get af de seks me­ni­ge med­lem­mer er ud­tryk for med­lem­mer­nes util­freds­hed med mang­len­de de­mo­kra­ti i Nykredit. Han for­ven­ter dog ik­ke, at han og de fem øv­ri­ge nyvalg­te med­lem­mer fra pro­test­grup­pen, får held med at for­hin­dre, at de be­bu­de­de bi­drags­sat­ser bli­ver til vir­ke­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.