Se din års­op­gø­rel­se al­le­re­de i we­e­ken­den

BT - - NYHEDER -

SKAT Dan­sker­ne kan man­dag 14 marts of­fi­ci­elt log­ge på Skat. dk og se, om de skal be­ta­le restskat el­ler får lidt fle­re pen­ge på lom­men. Men hvis der er mu­lig­hed for det, vil Skat la­de folk smug­kig­ge i de­res års­op­gø­rel­ser al­le­re­de i we­e­ken­den.

Det for­kla­rer kon­tor­chef i Skat Jør­gen Wis­sing Jensen.

» Det er så­dan, at vi li­ge i øje­blik­ket te­ster års­op­gø­rel­ser­ne, og vi er i rig­tig god frem­drift. Men det er fort­sat vo­res for­vent­ning, at vi åb­ner op for dem man­dag mor­gen. «

» Hvis det så vi­ser sig, at vo­res test går bed­re end for­ven­tet, ja­men så vil vi selv­føl­ge­lig åb­ne op for års­op­gø­rel­ser­ne al­le­re­de i we­e­ken­den, « si­ger han. Fa­ce­book og Twit­ter Skat har de se­ne­re år haft tra­di­tion for at la­de års­op­gø­rel­ser væ­re til­gæn­ge­li­ge al­le­re­de fre­da­gen før den of­fi­ci­el­le åb­ning. Det gjor­de de bå­de i 2014 og i 2015.

Sam­ti­dig har Skat selv gjort op­mærk­som på Fa­ce­book og Twit­ter, når års­op­gø­rel­ser­ne har væ­ret til­gæn­ge­li­ge før tid.

Års­op­gø­rel­ser­ne kan bli­ve gjort til­gæn­ge­li­ge før den of­fi­ci­el­le da­to, for at ta­ge det vær­ste tryk af sy­ste­met og for at te­ste, at det vir­ker op­ti­malt in­den man­dag, hvor det skal væ­re helt klar.

Uan­set hvor­når års­op­gø­rel­ser­ne er klar, er der ri­si­ko for kø. Sid­ste år blev Skat nødt til at gen­star­te de­res Hvis det så vi­ser sig, at vo­res test går bed­re end for­ven­tet, ja­men så vil vi selv­føl­ge­lig åb­ne op for års­op­gø­rel­ser­ne al­le­re­de i we­e­ken­den ser­ve­re søn­dag på grund af pres­set.

» Kø­en op­står det øje­blik, hvor me­di­er­ne skri­ver, at nu er der åbent. På de kri­ti­ske tids­punk­ter har der væ­ret op mod 50 mi­nut­ter til en ti­mes kø, « si­ger Jør­gen Wis­sing Jensen. Ven­te­ti­den vi­ses De kri­ti­ske tids­punk­ter er iføl­ge Jør­gen Wis­sing Jensen, de før­ste da­ge ef­ter at det er mu­ligt at log­ge på. På hjem­mesi­den vil man få at vi­de hvor lang ven­te­tid der er, når man prø­ver at log­ge på.

Man­dag mor­gen sid­der der 140 me­d­ar­bej­de­re klar ved te­le­fo­nen, når Skats kun­de­ser­vi­ce åb­ner. Skat har 90 ek­stra me­d­ar­bej­de­re an­sat til at dæk­ke te­le­fo­ner­ne og de so­ci­a­le me­di­er, når års­op­gø­rel­ser­ne of­fi­ci­elt bli­ver til­gæn­ge­li­ge.

Langt de fle­ste dan­ske­re har be­talt for me­get i skat og kan reg­ne med at få pen­ge til­ba­ge. Iføl­ge Skat er det nem­lig om­kring to tred­je­de­le, der får sat et be­løb ind på de­res Nem­Kon­to. Om­kring en tred­je­del af dan­sker­ne skal be­ta­le restskat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.