17- årig kvin­de red­det af ukendt helt

BT - - NYHEDER -

SELV­MORD­S­FOR­SØG Fre­dag af­ten ud­spil­le­de der sig en me­get dra­ma­tisk si­tu­a­tion på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, da en 17- årig pi­ge for­søg­te at ta­ge sit eget liv ved at hop­pe ned på skin­ner­ne. Nu ef­ter­ly­ser po­li­ti­et en ung mand, som på her­oisk vis hop­pe­de ned på spo­ret for at red­de pi­gen. Iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti lyk­ke­des det ham at træk­ke pi­gen væk fra skin­ner­ne, da to­get var få me­ter fra at ram­me dem beg­ge. Fortje­ner stor ros I en pres­se­med­del­el­se be­skri­ver po­li­ti­et man­den som væ­ren­de mel­lem 20 og 30 år og af et­nisk dansk op­rin­del­se. Han bar en mørk hue, en grøn jak­ke og en ryg­sæk.

» Man­den er en uden tvivl en helt, som fortje­ner stor ros. Han har des­u­den væ­ret ud­sat for en me­get vold­som op­le­vel­se, så vi vil ger­ne sik­re os, at han er ok, « si­ger po­li­ti­as­si­stent Jes­per Sø­ren­sen fra Kø­ben­havns Po­li­ti iføl­ge pres­se­med­del­el­sen.

Kø­ben­havns Po­li­ti for­tæl­ler des­u­den til BT, at man­den og­så kan se frem til en du­sør.

Hvis du ved no­get no­get, be­des du hen­ven­de dig til Kø­ben­havns Po­li­ti på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.