Kul­tur Mas­ser af suc­ces og mas­ser af mil­li­o­ner

BT - - KULTUR -

POP- EVEN­TYR

Her måt­te sid­ste uges top­sæl­ger Ri­han­na be­tut­tet ta­ge stil­let­hæ­le­ne un­der ar­men og over­la­de før­ste­plad­sen til Lukas For­chham­mer og hans ven­ner fra frista­den.

Og det mest fan­ta­sti­ske ved he­le det­te dan­ske pop- even­tyr er må­ske, at Lukas Gra­ham end­nu ik­ke har ud­gi­vet de­res før­ste in­ter­na­tio­na­le al­bum. In­spi­re­ret af fa­de­rens død Her­hjem­me er det al­le­re­de ble­vet til to mul­ti- plat­in­sæl­gen­de al­bum med hits som ’ Or­di­nary Thin­gs’, ’ Hap­py Ho­me’ og ’ Drunk in the Mor­ning’.

Men først 25. marts ud­sen­der Warner Bro­t­hers det før­ste of­fi­ci­el­le Lukas Gra­ham- al­bum med adres­se til grup­pens mil­li­o­ner af in­ter­na­tio­na­le fans.

Så­le­des er mu­si­ke­ven­ty­ret indtil vi­de­re ba­se­ret på én sang: ’ 7 Years’ - en bal­la­de, der blev skre­vet til min­de om for­san­ger og tekst­for­fat­ter Lukas For­chham­mers far, ire­ren Eu­ge­ne Gra­ham, der dø­de i 2012.

» Det he­le er byg­get på så man­ge, vil­de sam­men­træf. Hvis min far så­le­des sta­dig var i li­ve, vil­le jeg sik­kert ba­re væ­re en sing­le­fyr, der jag­te­de da­mer. Hans død fik mig til at stop­pe op og ind­se, at der er langt vig­ti­ge­re ting her i til­væ­rel­sen - så som at væ­re en god far, når den tid en­gang kom­mer. Min far var en fan­ta­stisk mand, « si­ger Lukas For­chham­mer i et in­ter­view med of­fi­ci­al­charts. com.

I sam­me in­ter­view for­tæl­ler Lukas For­chham­mer og­så, hvor­dan ’ 7 Years’ nær­mest blev til ved et til­fæl­de.

Sam­men med én af ban­dets pro­du­ce­re jam­me­de Lukas så­le­des i lydstu­die- køk­ke­net over et glas vin. Lang­somt kom al­le an­dre og­så ud i køk­ke­net. Vi­nen blev nydt. Og da san­gen var klar, vid­ste al­le, at de hav­de no­get helt ek­stra­or­di­nært imel­lem hæn­der­ne.

Og dén me­ning er al­le­re­de ble­vet delt mil­li­o­ner af gan­ge på in­ter­net­tet, hvor fans fra he­le ver­den ro­ser den dan­ske grup­pe for de­res unik­ke mu­si­ka­li­tet og Lukas’ tek­ster. I Elt­on Jo­hns fod­spor » Min søn Ry­an del­te den­ne sang med mig tre da­ge før han gik bort. Det var hans fa­vo­rit. Og vi spil­le­de den til hans bi­sæt­tel­se. Jeg kan ik­ke tak­ke jer nok, « skri­ver en mor og fan så­le­des fra USA

Og ef­ter Lukas Gra­ham hav­de op­t­rå­dt med san­gen på ét af USAs mest po­pu­læ­re tal­ks­how ’ Co­nan’, jub­le­de vær­ten Co­nan O’Bri­an med aty­pisk en­tu­si­as­me » Wow, wow, fan­ta­stisk. «

Over 98 pct. af Co­nan O’Bri­ans se­e­re har si­den stemt på ’ 7 Years’ som ’ den bed­ste sang, der no­gen­sin­de er ble­vet spil­let i showet’.

Over he­le ver­den bru­ger avi­ser og bla­de mas­ser af spal­te­plads på Lukas Gra­ham, der for ba­re fem år si­den ik­ke var kendt uden for frista­dens hegn. Over he­le ver­den står tv­ka­na­ler på nak­ken af hin­an­den for at boo­ke ban­det an­ført af Lukas, der al­tid in­si­ste­re på at op­træ­de i ka­sket, hvid T- shirt og over­klip­pe­de shorts. Og 28. marts ind­le­der grup­pen de­res før­ste sto­re USA- tur­né. Tur­ne­en ind­le­des i LA Det sker på Los An­ge­les’ le­gen­da­ri­ske spillested ’ The Trou­ba­dour’, hvor og­så Ja­ck­son Brow­ne, James Tay­l­or, Ca­ro­le King og ik­ke mindst Elt­on Jo­hn fik sit helt sto­re gen­nem­brud.

Al­ver­dens jour­na­li­ster er nys­ger­ri­ge ef­ter at vi­de me­re om grup­pen og de­res op­vækst på Chri­sti­a­nia. Og i den sam­men­hæng si­ger Lukas For­chham­mer:

» Jeg tror, at det her gi­vet os et an­der­le­des stærkt sam­men­hold. I fæl­les­skab hol­der vi for­vent­nin­ger­ne ne­de. Og vi glæ­der os ba­re over al­le de små, fan­ta­sti­ske ting. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.