Fod­bold­bag­man­den med de be­skid­te fi ngre

BT - - NAVNE -

uge eft er val­get med­del­te han der­for, at han stil­le­de sit kan­di­da­tur til rå­dig­hed på en ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling, og at han ik­ke selv vil­le stil­le op. Ot­te års ka­ran­tæ­ne Be­gi­ven­he­der­ne de føl­gen­de må­ne­der skul­le vi­se, at det var en klog be­slut­ning. I ok­to­ber blev han og præ­si­den­ten for det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund, Mi­chel Plat­i­ni, ude­luk­ket i 90 da­ge, mistænkt for be­stik­kel­se. Sa­gen dre­jer sig om 13 mio. kr., som Blat­ter i 2011 over­før­te til Plat­i­ni – hvor­eft er Plat­i­ni kort ef­ter trak sit kan­di­da­tur til FI­FA- præ­si­dent­po­sten.

Den mid­ler­ti­di­ge ude­luk­kel­se er si­den af FI­FAs eti­ske ko­mité ble­vet for­vand­let til en ot­te års ka­ran­tæ­ne fra al fod­bold, og selv­om Blat­ter fort­sæt­ter med at an­ke dom­men – og har få­et ned­sat straff en til seks år – er den tid­li­ge­re så magt­ful­de første­mand po­li­tisk klædt af til skin­det. Et gam­mel­dags fod­bol­dre­gi­me, ba­se­ret på kam­me­ra­te­ri, kon­vo­lut­ter og ven­ne­tje­ne­ster, er ble­vet ud­for­dret, og in­gen kan læn­ge­re fø­le sig sik­re. Selv ik­ke præ­si­den­ten for det he­le. Krav om re­de­lig­hed Den tid­li­ge­re ho­ved­per­sons re­ak­tion på ka­ran­tæ­nedom­men og på off ent­lig­he­dens krav om re­de­lig­hed vi­ser gan­ske ty­de­ligt, hvor­dan fod­bold­po­li­tik er ble­vet dre­vet i man­ge år i kor­ri­do­rer­ne:

» Jeg er dybt skuff et. At den uaf­hæn­gi­ge an­ke­ko­mité, hvor jeg har man­ge gam­le kam­me­ra­ter, ude­luk­ker mig, er me­get hårdt for mig. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.