Brønd­by- ejer

BT - - SUPER LIGA - OSCAR- PRÆ­STA­TION

Brønd­by er ramt af en kri­se, og den­ne gang er det ik­ke på fod­bold­ba­nen, men i for­hol­det mel­lem besty rel­ses­for­mand og ejer Jan Bech An­der­sen og ch­eft ræ­ner Tho­mas Frank. Det står helt klart, eft er BT i aft es af­slø­re­de, at Jan Bech An­der­sen un­der dæk­nav­net ’ Oscar’ hav­de be­gå­et et re­gu­lært ka­rak­ter­mord på Tho­mas Frank og den tid­li­ge­re sport­s­chef Per Rud på et af klub­bens fan­fora. BT har få­et be­kræft et fra kil­der helt tæt på Brønd­by, at det er Jan Bech An­der­sen, der som ’ Oscar’ har skre­vet ind­læg på Brønd­by Sup­ports fan­forum. Og det er langt fra uin­ter­es­san­te ting, Jan Bech An­der­sen har skre­vet.

For Tho­mas Frank, der mens dis­se linjer blev skre­vet, sta­dig var Brønd­by- træ­ner, får en or­dent­lig svi­ner af sin be­sty­rel­ses­for­mand, mens sport­s­chef Tro­els Bech stor­ro­ses på be­kost­ning af ’ klov­nen’ Per Rud, som Jan Bech An­der­sen kal­der sin tid­li­ge­re sport­s­chef.

» Per ( Rud, red.) og Tho­mas ( Frank, red.) tog så man­ge van­vit­ti­ge be­slut­nin­ger til­sam­men på grund af uvi­den­hed og mang­len­de er­fa­ring – det vil ik­ke ske un­der Tro­els. At brin­ge de to nord­mænd ( Fredrik Semb Ber­ge og El­ba Ras­ha­ni, red.) til BIF for 12 mil­li­o­ner er en vit­tig­hed, de sta­dig gri­ner af i Nor­ge, « skrev Jan Bech An­der­sen un­der dæk­nav­net ’ Oscar’ så sent som 4. ja­nu­ar i år. Og han stop­pe­de ik­ke sva­da­en der. » Nu­vel, folk skal ha­ve en chan­ce. Den nu­væ­ren­de le­del­se har lyt­tet til ord som kon­ti­nu­i­tet og ’ ting ta­ger tid’, men tin­ge­ne er jo ri­me­lig kla­re – vi kan vel ik­ke pe­ge på et re­elt ind­køb, der er no­gen­lun­de tæt på god­kendt, og Tho­mas’ mang­len­de ev­ne til at in­te­gre­re nye spil­le­re – som han selv 100 pro­cent har valgt – hvoraf no­gen end­da er bedst i et sy­stem, han IK­KE spil­ler, er man­gel­fuld og uac­cep­ta­belt, « skri­ver Jan Bech An­der­sens ali­as vi­de­re i sam­me ind­læg. Af­slø­re­de sig selv Det var Jan Bech An­der­sen selv, der led­te BT på spo­ret af den sto­re hi­sto­rie, da Brønd­bys be­sty­rel­ses­for­mand i kølvan­det på det svi­den­de ne­der­lag til Søn­derjy­ske og de man­ge mis­hag­sy­t­rin­ger på fan­forum­met ik­ke læn­ge­re kun­ne dy sig for at ta­ge dis­kus­sio­ner­ne med Brønd­bys fans.

Han op­for­dre­de fan­se­ne til at mø­de op hos ham, Jan Bech An­der­sen, på Brønd­by Sta­dion man­dag klok­ken 14, når han hav­de over­stå­et be­sty­rel­ses­mø­det. De skul­le ba­re li­ge sen­de ham en mail, så han vid­ste, hvor man­ge der kom. Han skrev sin rig­ti­ge mail- adres­se og un­der­skrev ind­læg­get » kh Jan « .

En en­kelt fan tog imod til­bud­det, mød­tes med Jan Bech An­der­sen, fi k en snak om tin­ge­nes til­stand og et bil­le­de med be­sty­rel­ses­for­man­den. Det be­kræft ede Jan Bech An­der­sen over for BT, hvor­eft er han blev tavs i for­hold til det tid­li­ge­re ind­hold, som er skre­vet un­der nav­net ’ Oscar’, men BT’s kil­der for­tæl­ler alt­så, at det ér Jan Bech An­der­sen, der fl ere gan­ge har væ­ret på spil som ’ Oscar’.

Før­ste ind­læg fra Jan Bech An­der­sen som ’ Oscar’ var 31. au­gust 2013 – om­kring en halv snes da­ge eft er, han var gå­et ind i klub­ben. Men de mest in­ter­es­san­te ind­læg er af ny­e­re da­to, og de om­hand­ler blandt an­dre Tho­mas Frank.

15. de­cem­ber 2015 var Jan Bech An­der­sen på spil med fl ere ind­læg om­kring Tho­mas Franks ev­ner. Og her lo­ve­de han, at det nok skal få kon­se­kven­ser for Brønd­by- træ­ne­ren, der i besty­rel­ses­for­man­dens øj­ne alt­så ik­ke har le­ve­ret.

» Vi har ik­ke få­et nok ud af den trup, og der er købt spil­le­re, der al­drig skul­le ha­ve væ­ret til Brønd­by. Det er klart, at det er uac­cep­ta­belt og ik­ke godt nok. Lad os se – jeg tror, der er for­an­drin­ger på vej, « skrev Jan Bech An­der­sen som ’ Oscar’ i en tråd, hvor træ­ner Tho­mas Franks frem­tid er til de­bat. Lar­men­de tavs­hed Se­ne­re fort­sat­te ’ Oscar’ i en de­bat om kø­bet af Jo­han El­man­der og Franks frem­tid:

» Det var Per ( Rud, red.) og Tho­mas ( Frank, red.), der sam­men be­slut­te­de det, og det fi k de man­dat til. Det har væ­ret – end­nu – et dyrt be­kendt­skab. Og ja, en an­den træ­ner bør kun­ne få me­re ud af det, og det er der fo­kus på. Jeg er over­be­vist om, at vi ser æn­drin­ger in­den læn­ge, men det skal væ­re den rig­ti­ge. El­lers er vi li­ge vidt. «

» Pi­len pe­ger kun på Tho­mas og sta­ben. El­man­der var Tho­mas og Per’s

ONS­DAG 9. MARTS 2016 be­slut­ning - in­gen an­dre. Der er ik­ke le­ve­ret - læn­ge­re er den ik­ke, og det får kon­se­kven­ser. «

Oven på BTs af­slø­rin­ger om Jan Bech An­der­sens bag­holds­an­greb på Tho­mas Frank var der lar­men­de tavs­hed fra sport­s­chef Tro­els Bech og træ­ner Tho­mas Frank. Når te­le­fo­ner­ne ik­ke var op­ta­get af an­dre sam­ta­ler, blev de ik­ke ta­get.

BT for­søg­te og­så at hø­re med­lem­mer af Brønd­bys be­sty­rel­se, men her var der in­gen lyst til at kom­men­te­re på hi­sto­ri­en.

Et af de få be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der tog te­le­fo­nen, da BT rin­ge­de, var tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU Jim Stjer­ne Han­sen.

» Det er nyt for mig, og jeg har in­gen vi­den om, at Jan skul­le ha­ve gjort så­dan no­get, « si­ger han.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt Tho­mas Frank er fyringstruet, til­fø­jer Jim Stjer­ne Han­sen:

» Ik­ke så vidt jeg ved, men hvis det er rig­tigt, hvad du si­ger, kan det væ­re, for­man­den har an­dre tan­ker. Men det må du jo hø­re fra ham selv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.