Da ’ Oscar’ eks­plo­de­re­de i Brønd­by

BT - - SUPER LIGA -

HVIS BRØND­BY IF så skidt ud søn­dag i Søn­derjy­ske, er det for in­tet at reg­ne mod, hvor­dan klub­ben ta­ger sig ud i dag, hvor BT kan af­slø­re, at den magt­ful­de for­mand og klub­bens ho­ve­d­ak­tio­nær, Jan Bech An­der­sen, un­der et dæk­navn på et fan­forum har be­gå­et et re­gu­lært ka­rak­ter­mord på tid­li­ge­re sport­s­chef Per Rud og på klub­bens nu­væ­ren­de træ­ner, Tho­mas Frank. JEG ER RE­GU­LÆRT i chok over, hvad jeg læ­ser.

Jeg er sim­pelt­hen i chok over, at Jan Bech An­der­sen, som jeg har op­le­vet som bå­de pro­fes­sio­nel, se­ri­øs og et godt bud på en byg­ger af en for­nuft ig frem­tid i Brønd­by, har age­ret så him­mel­rå­ben­de upro­fes­sio­nelt, som han har.

Det lig­ger gan­ske en­kelt ud over al­min­de­lig fat­te­ev­ne, at ly­sten til bå­de at føl­ge med og til at blan­de sig i de­bat­ten blandt fans ik­ke har kun­net tøj­les dyg­ti­ge­re. Og end­nu me­re ube­gri­be­ligt er det, at han søn­dag blot­te­de sig selv så åben­lyst, som han gjor­de. Vil­le han op­da­ges? Man kan næ­sten ik­ke slip­pe tan­ken.

Jan Bech An­der­sen er me­get pas­sio­ne­ret – og det kan jo væ­re ud­mær­ket. Jeg har og­så op­le­vet ham som me­get grun­dig og am­bi­tiøs i ar­bej­det med Brønd­by. Jeg har op­le­vet, at han har lagt enormt me­get en­ga­ge­ment i ar­bej­det med at få sin in­ve­ste­ring i klub­ben til at væ­re pen­ge­ne værd. Og så gør han det her. Som bru­ge­ren ’ Oscar’ har Jan Bech An­der­sen brugt enormt me­get kr­udt på at ud­stil­le ta­lent­løs­he­den hos Per Rud og Tho­mas Frank. De­res dår­li­ge ind­køb og dår­li­ge brug af de køb­te spil­le­re får skyl­den for det me­ste. Hvor­i­mod Bech An­der­sens egen op­fi ndel­se og an­sæt­tel­se Tro­els Bech hyl­des.

Vil­le han præ­ge de­bat­ten? Ja, må­ske. Var det nød­ven­digt? Jeg kan ik­ke få øje på det. Jeg kan kun få øje på, at det er helt mal­pla­ce­ret. ME­GET LO­GIK KUN­NE nu til­si­ge, at Jan Bech An­der­sen er man­den, der ik­ke er plads til i Brønd­by, Men lo­gik­ken fi ndes for­ment­lig ik­ke her, eft er­som Brønd­by ik­ke er no­get uden Jan Bech An­der­sen, og så kan klub­folk med vær­di­er­ne i or­den og øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer sid­de og tæn­ke alt det, de vil om for­man­dens døm­me­kraft , men hvis han vil bli­ve, så bli­ver han.

Der­for tæn­ker jeg og­så, at den før­ste kon­se­kvens af det­te må væ­re, at Tho­mas Frank snart er fær­dig som Brønd­by- træ­ner. En­ten for­di Jan Bech An­der­sen fy­rer ham, el­ler for­di Tho­mas Frank selv går.

De­res sam­ar­bej­de slut­ter selv­føl­ge­lig her. Det kan al­le­re­de væ­re sket, når dis­se linjer læ­ses. Jeg kan ik­ke få øje på, at der kan gen­ska­bes ba­re an­tyd­nin­gen af nok til­lid til, at no­gen igen vil kun­ne kig­ge på det sport­s­li­ge pro­jekt i Brønd­by IF ude­fra og si­ge, at her er en klub, der bå­de står sam­men og hæn­ger sam­men. OG NÆ­STE SPØRGS­MÅL bli­ver så, hvem der vil om bord i det­te pro­jekt, når Tho­mas Frank er væk? Alt kan som be­kendt kø­bes for pen­ge – sik­kert og­så en træ­ner, som Jan Bech An­der­sen og Tro­els Bech kan over­be­vi­se om, at Brønd­by er et godt pro­jekt.

Men der vil og­så væ­re no­gen der­u­de, der får øje på en fod­bold­klub, der nu ik­ke ba­re på ba­nen, men og­så i sin le­del­se er så langt fra top­holds­for­mat, at de be­tak­ker sig.

Jan Bech An­der­sen har gjort et vildt ind­hug i den til­lid, han har for­søgt at op­byg­ge til bå­de sig selv og til Brønd­by som sport­s­ligt og for­ret­nings­mæs­sigt kon­cept.

FO­TO: NI­KO­LAI LI­NA­RES

Det kan væ­re svært at se, at der kan væ­re plads til bå­de ch­eftræ­ner Tho­mas Frank ( th.) og for­mand og ho­ve­d­ak­tio­nær Jan Bech An­der­sen i Brønd­by, ef­ter det er ble­vet af­slø­ret, at Bech An­der­sen over en læn­ge­re pe­ri­o­de har svi­net Frank og den tid­li­ge­re sport­s­chef Per Rud til ( tv.) un­der et dæk­navn på et Brønd­by- fan­forum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.