Ro­nal­dos 6. und­skyld­ning

Su­per­stjer­nen score­de sit sjet­te mål i tre kam­pe eft er svi­ne­ren mod hold­kam­me­ra­ter­ne, da Ro­ma blev sendt ud af Cham­pions Le­ague

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Det så langt me­re over­be­vi­sen­de ud på må­l­tav­len, end det gjor­de i de 90 mi­nut­ter på ba­nen. Re­al Madrid vandt 2- 0 over Ro­ma, og så var Kong Ro­nal­do af Madrid og hans un­der­såt­ter vi­de­re til kvart­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague med en sam­let 4- 0- sejr. Og det var da og­så Ro­nal­do selv, der åb­ne­de må­l­kon­to­en på en aft en, hvor Ro­ma nemt kun­ne væ­re kom­met for­an – to- tre gan­ge end­da. Ro­nal­do prik­ke­de et fl adt ind­læg i net­ta­get eft er lidt over en ti­me, og kort eft er luk­ke­de James Rod­ri­gu­es med sit mål eft er en frilø­ber.

Ro­nal­do fort­sæt­ter der­med sin bod­s­gang på for­nem­ste vis, eft er at han for om­kring 10 da­ge si­den dum­me­de sig ved at svi­ne si­ne hold­kam­me­ra­ter til og si­ge, at hvis de al­le var li­ge så go­de som ham, vil­le Re­al Madrid lig­ge num­mer et. Den smed han i ho­ve­d­et på hold­kam­me­ra­ter­ne eft er et ne­der­lag til At­le­ti­co Madrid.

Si­den har Cri­sti­a­no Ro­nal­do und­skyldt med ord – og nu alt­så med seks mål i tre kam­pe. Må­let i aft es var sam­ti­dig og­så po­rtu­gi­se­rens 90. mål i Cham­pions Le­ague.

Det lig­ne­de el­lers, at der skul­le fi ndes en ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i den helt an­den en­de af ba­nen for Re­al Madrid. På et hold, der er prop­pet med nog­le af de dy­re­ste off en­si­ve ben, var det en må­l­mand, der stjal ly­set.

Key­l­or Na­vas di­ske­de op med fl ere fl ot­te red­nin­ger i sej­ren over Ro­ma. Og det er næp­pe må­l­man­den, der ik­ke le­ver op til Ro­nal­dos stan­dar­der på Re­al Madrids hold. For costa­ri­ca­ne­ren har nu stå­et med hand­sker­ne på i ot­te Cham­pions Le­ague- kam­pe.

Og han har end­nu til go­de at hen­te bol­den ud af sit eget net. Så er det lidt nem­me­re at spil­le sig vi­de­re i den stør­ste klub­tur­ne­ring i Eu­ro­pa.

Nu ven­ter Re­al Madrid på, hvem der skal be­sej­res i kvart­fi na­len, hvis klub­ben skal vin­de ba­re et en­kelt tro­fæ i den­ne sæ­son. Det lig­ner en umu­lig­hed i La Liga, og en skri­ve­bord­s­fejl send­te dem ud af Co­pa del Rey, hvor­for træ­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­nes sid­ste sto­re håb er Cham­pions Le­ague- tit­len.

Den le­ver da og­så end­nu tak­ket væ­re de to sto­re pro­fi ler i Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Key­l­or Na­vas. Nu skal Ro­nal­do så ba­re li­ge ha­ve ru­sket op i de sid­ste ni spil­le­re, hvis chan­cen for den 11. Cham­pions Le­ague-ti­tel skal væ­re re­a­li­stisk.

James Rod­ri­gu­ez ( tv.) og Cri­sti­a­no Ro­nal­do stod for Re­al Madrids mål i re­tur­kam­pen mod Ro­ma, og det fejre­de de ved at ’ klap­pe ka­ge’ ef­ter først­nævn­tes scor­ing til 2- 0.

FO­TO: AFP

MÅLAMOK

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

| mi­cd@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.