Ar før den før­ste trup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TROR VI PÅ EN BED­RE ERIK­SEN UN­DER HA­REI­DE?

BENJA­MIN MUNK LUND: SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Det skal vi, for­di han knap kan bli­ve vær­re. Erik­sen vir­ke­de låst og til ti­der uden lyst un­der Mor­ten Ol­sen. Han har så me­get me­re at by­de på, og det kan en ny spil­lestil og en ny land­stræ­ner næ­sten kun løs­ne op for. Ha­rei­de vil for­ment­lig til­pas­se sti­len til Erik­sen uden at over­be­byr­de ham med pres. Ha­rei­des stil og per­son­lig­hed er sam­ti­dig me­re af­slap­pet end Ol­sens, hvor respek­ten fra Erik­sens si­de til ti­der må­ske næ­sten var for stor. Gør Ha­rei­de Erik­sen til en for­tro­lig, og for­mår han at pla­ce­re ham det rig­ti­ge sted på ba­nen, vil me­get væ­re vun­det. «

UD­TA­GER ÅGE HA­REI­DE EN DE­BUTANT TIL KAM­PEN MOD ISLAND? BENJA­MIN MUNK LUND: » Ja, han ta­ger Hen­rik Dals­gaard med, for­di ud­for­drin­gen på høj­re ba­ck er så åben­lys eft er far­vel­let til Lars Ja­cob­sen, og for­di Hen­rik Dals­gaard gør det rig­tig fi nt eft er skift et til bel­gisk fod­bold. Han er star­tet in­de syv gan­ge og har la­vet to mål. « SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Det er jeg næ­sten sik­ker på, han gør. Høj­re ba­ck står ga­ben­de tom eft er Lars Ja­cob­sens lands­holds­far­vel, og her tror jeg kuri­øst nok, Ha­rei­de kig­ger mod Mor­ten Ol­sens an­det hjem­land, Bel­gi­en. Her gør bå­de Hen­rik Dals­gaard og Ale­xan­der Scholz det frem­ra­gen­de. Scholz, der har væ­ret med før uden spil­le­tid, spil­ler gan­ske vist mid­ter­for­sva­rer på sit klubhold, men i lands­holds­re­gi har han væ­ret ba­ck. Han har sin sty rke de­fen­sivt, mens Dals­gaard er stærk i off en­si­ven. Mindst en af de to er med i Ha­rei­des før­ste trup. Mit bud er Dals­gaard. «

SKAL HA­REI­DE SÆT­TE GANG I ET GE­NE­RA­TIONS­SKIF­TE? BENJA­MIN MUNK LUND: » Nej, det me­ner jeg egent­lig ik­ke. Det dan­ske lands­hold er ungt nok – Mor­ten Ol­sens se­ne­ste star­top­stil­ling i hjem­me­kam­pen mod Sve­ri­ge hav­de en gen­nem­snitsal­der på 25,4 år. Det er ungt nok til, at der ik­ke er grund til at rå­be på ge­ne­ra­tions­skift e for al­de­rens skyld i hvert fald. Lars Ja­cob­sen er stop­pet, men re­sten af Ol­sen- spil­ler­ne kan fi nt væ­re i spil sta­dig­væk. « SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Mor­ten Ol­sen fi k sat gang i et ge­ne­ra­tions­skift e, men jeg sy­nes ik­ke, han fi k det fuld­ført. Spil­le­re som Pio­ne Si­sto, Vik­tor Fi­s­cher, An­dreas Chri­sten­sen og Jan­nik Vester­gaard svæ­ve­de om­kring Ol­sens trup, men de blev ik­ke in­te­gre­ret på hol­det. Det skal Ha­rei­de nu gø­re, sam­ti­dig med at en spil­ler som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg på sigt skal ge­nind­fø­res i en nøg­lerol­le. Ol­sen hen­te­de spa­den i sku­ret. Nu skal Ha­rei­de bru­ge den til at gra­ve. «

HVIL­KE SU­PER­LIG­A­SPIL­LE­RE SKAL HAN HA­VE MED? BENJA­MIN MUNK LUND: » Da­ni­el Ag­ger, Riza Dur­mi­si, Tho­mas Dela­ney, Nicolai Jør­gen­sen, Pio­ne Si­sto, Ni­co­laj Thomsen, Nicolai Lar­sen ( i fra­væ­ret af Step­han An­der­sen), Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen og Ras­mus Falk. « SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Der er hel­dig­vis sta­dig spil­le­re i den hjem­li­ge liga, der ban­ker me­get kraft igt på. Fra FC Kø­ben­havn skal Tho­mas Dela­ney og Nicolai Jør­gen­sen med, mens Riza Dur­mi­si og Da­ni­el Ag­ger er med fra Brønd­by. Det si­ger sig selv. Det sam­me bør væ­re til­fæl­det med Pio­ne Si­sto fra FCM, li­ge­som AaBs Ni­co­laj Thomsen er me­re end god nok. Læn­ge­re ude kan Ras­mus Würtz, Tho­mas Ene­vold­sen, Jens Jøns­son og end­da Jo­han Absa­lon­sen kom­me i spil til wild cards, li­ge­som ’ Dun­can’ na­tur­lig­vis hel­ler ik­ke kan ude­luk­kes. Og så er der en le­dig må­l­mand­s­plads i Step­han An­der­sens fra­vær. Den er Nicolai Lar­sen og Fre­de­rik Røn­now

kan­di­da­ter til. «

HVAD ER DET MEST IN­TER­ES­SAN­TE, VI HIDTIL HAR HØRT FRA HA­REI­DE? BENJA­MIN MUNK LUND:

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN:

HVOR­DAN SER HA­REI­DES FØR­STE STAR­TOP­STIL­LING UD MOD ISLAND? BENJA­MIN MUNK LUND:

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN:

HVEM AF OL­SENS SPIL­LE­RE KOM­MER IK­KE MED? BENJA­MIN MUNK LUND: » To bud på spil­le­re, som kun­ne få no­get læn­ge­re vej til star­top­stil­ling og trup eft er land­stræ­ner­skift et er Wil­li­am Kvist og Tho­mas Ka­h­len­berg. De nød beg­ge stor til­lid på de­res hi­sto­ri­ske kva­li­te­ter un­der Ol­sen. Især Kvist, for­ud­ser jeg, kan få det svært nu. Hvis Ka­h­len­berg ram­mer sin top­form, bli­ver han svær ik­ke at ta­ge med. Så er der en spil­ler som Mi­cha­el Kro­hn- De­hli. Ham me­ner jeg, at man skal ha­ve med, men Ha­rei­de kan vi­se sig at vil­le sat­se på kant­spil­le­re med an­dre kva­li­te­ter. « SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Det bør væ­re slut for spil­le­re som Si­mon Poul­sen, Tho­mas Ka­h­len­berg, Jakob Poul­sen og må­ske og­så Wil­li­am Kvist. De vil al­le væ­re i mid­ten af tre­di­ver­ne, når vi ram­mer 2018, og in­gen af dem bi­dra­ger i dag med unik­ke kva­li­te­ter, som hol­det ik­ke kan und­væ­re. De får må­ske en ud­ta­gel­se hist og her, men ti­den som sik­re nav­ne i trup­pen bør væ­re ov­re, og de bør ik­ke væ­re med i hat­ten i dag. «

» At han sy­nes helt klar til at an­gri­be fod­bold­kam­pe for­skel­ligt i for­hold til mod­stan­de­ren. Al snak­ken om fl ere i bok­sen er jo åben­lys rig­tig – hvem vil ik­ke ger­ne ha­ve fl ere de­r­ind? Det vil­le Ol­sen og­så, tror jeg. Jeg glæ­der mig dog og­så over, at jeg for­nem­mer et øget fo­kus på den sid­ste fa­se af spil­let, af­slut­nings­spil­let, li­ge så me­get som på op­byg­nings­spil­let. For mig har det dan­ske lands­hold byg­get op og byg­get op i en uen­de­lig­hed uden at gø­re det fær­digt. «

» Jeg tror sta­dig, vi har det mest in­ter­es­san­te til go­de. Da­gens pres­se­mø­de er før­ste gang, den nye land­stræ­ner har frie tøj­ler. Det er her, han skal for­kla­re og stå på mål for de før­ste valg, han har truff et. Og der kan me­get vel væ­re et par in­ter­es­san­te valg imel­lem. Først nu får vi et me­re kon­kret pej­le­mær­ke i for­hold til Ha­rei­des tan­ker og idéer – og ik­ke mindst af­slø­res hans syn på de for­skel­li­ge spil­le­re. Indtil nu har det he­le væ­ret me­get over­ord­net. Det slut­ter nu. «

» Kas­per Schmeichel – An­dreas Chri­sten­sen, Si­mon Kjær, Da­ni­el Ag­ger, Riza Dur­mi­si – Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, Tho­mas Dela­ney, Chri­sti­an Erik­sen – Las­se Vi­be, Yus­suf Poul­sen, Nicolai Jør­gen­sen – og Bendt­ner er på bæn­ken. «

» Det kom­mer især an på to ting. Ha­rei­des op­stil­ling – og Ni­ck­las Bendt­ners til­ste­de­væ­rel­se. Så jeg la­ver to. En med – og en uden Bendt­ner. Det bli­ver i den 4- 3- 3, vi ken­der så godt: Kas­per Schmeichel – An­dreas Chri­sten­sen, Si­mon Kjær, Da­ni­el Ag­ger, Riza Dur­mi­si – Tho­mas Dela­ney, Pi­er­re Emi­le Højb­jerg, Chri­sti­an Erik­sen – Pio­ne Si­sto, Ni­ck­las Bendt­ner, Nicolai Jør­gen­sen. Og den an­den: Kas­per Schmeichel – Hen­rik Dals­gaard, Si­mon Kjær, Da­ni­el Ag­ger, Riza Dur­mi­si – An­dreas Chri­sten­sen, Pi­er­re Emi­le Højb­jerg, Tho­mas Dela­ney – Pio­ne Si­sto, Nicolai Jør­gen­sen, Chri­sti­an Erik­sen. Og hvor er vel­spil­len­de Mi­cha­el Kro­hn- De­hli? Ja, han er på bæn­ken. «

» Det ved jeg ik­ke, men jeg hå­ber det selv­føl­ge­lig. Og selv om jeg al­drig har haft an­led­ning til an­det end at tro, at Erik­sen hav­de me­get stor respekt for Mor­ten Ol­sen, så kan in­spira­tio­nen fra sam­ta­ler­ne og tan­ker­ne fra en ny træ­ner må­ske gi­ve Erik­sen no­get ny ener­gi. Jeg hå­ber et me­re di­rek­te an­grebs­spil og­så vil kun­ne væ­re muld for

Erik­sen at blom­stre bed­re i. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.