Rundt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Det bri­ti­ske hold kom­mer med Sebastian Lan­der, Martin Mor­ten og Jo­hn Eb­sen. FORMSTÆRK FA­VO­RIT

Team PostNord Dan­mark Hol­det be­står af de bed­ste dan­ske ryt­te­re fra teams, som ik­ke er med i lø­bet. Tin­koff Det rus­si­ske­je­de Wor­ld Tour- mand­skab er igen i år med. Var alt­do­mi­ne­ren­de i sid­ste års løb. Asta­na End­nu en Wor­ld Tour- gen­gan­ger fra sid­ste år, hvor klas­se­ments­hå­bet Jakob Fuglsang ud­gik. Team Lot­to NL- Jumbo Det hol­land­ske mand­skab er det tred­je Wor­ld Tour- hold, som er på plads. Fle­re fra øver­ste hyl­de ven­tes på plads i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der.

1. eta­pe: 27. juli Her­ning– Es­b­jerg 200 km 2. eta­pe: 28. juli Rø­mø– Søn­der­borg 180 km 3. eta­pe: 29. juli Aa­ben­raa– Vej­le 175 km 4. eta­pe: 30. juli En­kelt­start i Ny­borg 20 km 5. eta­pe: 31. juli Kar­re­bæks­min­de– Fre­de­riks­berg 175 km

DR sen­der igen i år af­slut­nin­gen på samt­li­ge eta­per på di­rek­te tv. Stöl­ting Ser­vi­ce Group Det tid­li­ge­re CULT- hold kom­mer med fem dan­ske­re: Ras­mus Guld­ham­mer, Mads Pe­der­sen, Mi­cha­el Rei­hs, Mi­cha­el Car­bel og Ale­xan­der Kamp. Wan­ty - Grou­pe Go­bert Det stær­ke bel­gi­ske mand­skab er klar igen i år og kom­mer med sid­ste års num­mer tre, Marco Marca­to. Bar­di­a­ni CSF Ita­li­e­ner­ne kom­mer med et stærkt hold med Son­ny Col­b­rel­li, der i år har vun­det GP Lu­ga­no, i spid­sen. Room­poot Or­an­ge Cycling Har end­nu ik­ke off ent­lig­gjort no­gen nav­ne, men hol­læn­der­ne var og­så med i 2015.

One Pro Cycling

Top­sport Vlaan­de­ren- Ba­loise Team No­vo Nor­disk Al­le ryt­te­re på hol­det li­der af Ty­pe 1 di­a­be­tes og har del­ta­get i lø­bet de se­ne­ste tre år. Dan­ske con­ti­nen­tal- hold Tre dan­ske con­ti­nen­tal- hold bli­ver ud­ta­get . For at kom­me i be­tragt­ning skal de la­ve et godt sty kke ar­bej­de med ta­len­t­ud­vik­lin­gen og des­u­den le­ve­re fl ot­te re­sul­ta­ter i Post Cup- løb, dan­ske mester­ska­ber og UCI- løb. Med tre kon­ti­nen­tal- hold er der 14 hold med. I alt del­ta­ger 16 hold, men løbs­le­del­sen mang­ler sta­dig at sæt­te navn på yder­li­ge­re to hold, som med god sand­syn­lig­hed bli­ver fra Wor­ld Tour’en. Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na) kom­mer til Tir­reno- Adri­a­ti­co for at vin­de sin tred­je ud­ga­ve af det ita­li­en­ske eta­pe­løb. Men han får hård kon­kur­ren­ce fra stær­ke ryt­te­re som Alejan­dro Val­ver­de ( Mo­vistar), Tejay van Gar­de­ren ( BMC) og Thi­baut Pi­not ( FDJ). Mens en stor del af det in­ter­na­tio­na­le cy­kel­felt drø­ner rundt i Pa­ris- Ni­ce, be­gyn­der et an­det af for­års­sæ­so­nens stør­ste høj­de­punk­ter i Ita­li­en.

Si­den 1966 er eta­pe­lø­bet Tir­reno- Adri­a­ti­co ble­vet kørt. Tra­di­tio­nelt by­der lø­bet på bå­de fl ade eta­per og en mas­se høj­de­me­ter, og det sid­ste er no­get, som pas­ser ’ Haj­en fra Mes­si­na’, Vin­cen­zo Ni­ba­li sær­de­les frem­ra­gen­de.

I 2012 og 2013 vandt ita­li­e­ne­ren lø­bet, og det er og­så am­bi­tio­nen i år, hvor han får støt­te af stær­ke folk som Jakob Fuglsang og Mi­che­le Scar­po­ni. Læg der­til, at Vin­cen­zo Ni­ba­li slut­te­de øverst på po­di­et i Tour of Oman tid­li­ge­re på året, så hans form in­klu­de­rer ham au­to­ma­tisk som øver­ste fa­vo­rit. Stær­ke mod­stan­de­re Sid­ste års vin­der, Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), sat­ser i ste­det på Vol­ta a Ca­ta­lu­nya, men Ni­ba­li slip­per ik­ke for at hol­de øje med stær­ke ryt­te­re af den grund. Alejan­dro Val­ver­de og Tejay van Gar­de­ren kør­te stær­ke­st i Ru­ta del Sol og skal nok by­de ita­li­e­ne­ren op på fem­te eta­pe, som præ­sen­te­rer ryt­ter­ne for fem bjer­ge og en af­slut­ning på Mon­te San Vi­ci­no.

Lø­bet er i alt på seks eta­per og be­gyn­der med en en­kelt­start på 22,7 ki­lo­me­ter. For­u­den Jakob Fuglsang er Chri­stop­her Juul- Jensen ( Ori­ca- Gre­enEd­ge) og Sø­ren Kragh An­der­sen ( Gi­ant- Alpe­cin)

med.

Hol­det le­ve­rer oft e ta­len­ter til de sto­re Wor­ld Tour- hold og le­ve­rer tra­di­tio­nelt fi ne re­sul­ta­ter i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.