En li­ge­gyl­dig men vig­tig kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARK SPIL­LER eft er­mid­dag EM- kval­kamp mod Rusland i et op­gør, hvor sel­ve ud­fal­det så­dan set er lidt uin­ter­es­sant. Lands­hol­det skal nok kom­me med til EM i Sve­ri­ge i de­cem­ber. Det tør jeg godt ga­ran­te­re.

Det er de to bed­ste hold i pulj­en, som kva­li­fi ce­rer sig til EM, og eft er det­te dob­belt­mø­de med Rusland - der er re­tur­kamp på lør­dag i Næst­ved - ven­ter to kam­pe i ju­ni mod mi­ni­put­ter­ne Tyr­ki­et og Portu­gal.

Dan­sker­ne har al­le­re­de slå­et de to na­tio­ner, og alt an­det end en gen­ta­gel­se af de sej­re vil væ­re årets stør­ste hånd­bold­sen­sa­tion. Med an­dre ord; EM- bil­let­ten kom­mer i hus.

Der­for er da­gens kamp på man­ge må­der gra­tis. Og det er egent­lig me­get godt. Dels for­di jeg tror, Dan­mark får det me­get svært på ude­ba­ne mod et rus­sisk mand­skab, der på pa­pi­ret er mar­kant bed­re end det dan­ske. Og dels for­di det er po­si­tivt, at træ­ner­tea­met, Klavs Bruun og Sø­ren Her­skind, i beg­ge kam­pe mod Rusland kan eks­pe­ri­men­te­re, så de kan fi nde

Ifrem til den mest slag­kraft ige op­stil­ling og stra­te­gi før næ­ste we­e­kends OL- kva­li­fi ka­tion, der er så for­ban­det me­get vig­ti­ge­re end Rusland- kam­pe­ne.

Kik­ser OL- kval’en, vil dansk kvin­de­hånd­bold bli­ve ban­ket fl ere år til­ba­ge, og det vil - min­dre end et år in­de i kon­trakt­pe­ri­o­den - og­så tvin­ge Klavs Bruun til at kig­ge sig selv i spej­let og vur­de­re, om han har mo­ti­va­tio­nen til at byg­ge et hold op frem mod OL i 2020.

Men nu skal vi selv­føl­ge­lig ik­ke ta­ge sor­ger­ne på forskud. For­hå­bent­ligt gi­ver de to EM- kval­kam­pe land­stræ­ne­ren den for­nød­ne vi­den, han har brug for frem mod OL- kval’en i Aar­hus, så hånd­bold­da­mer­ne er med, når den dan­ske de­le­ga­tion til som­mer stemp­ler ind i Rio. VIR­KE­LIG­HE­DEN ER IMID­LER­TID, at der er stor usik­ker­hed om­kring det dan­ske ni­veau li­ge nu. VM­slut­run­den blev ik­ke den suc­ces, som fans, spil­le­re, træ­ne­re og DHF hav­de hå­bet på. Og til de kom­men­de kam­pe mang­ler den ska- de­de an­fø­rer Li­ne Jør­gen­sen, der på høj­re ba­ck er en nøg­le­spil­ler i beg­ge en­der, Lou­i­se Bur­gaard, li­ge­le­des høj­re ba­ck, og må­l­vog­ter San­dra Toft . For nu ba­re at næv­ne no­gen.

Der­u­d­over mang­ler selv­føl­ge­lig og­så Met­te Grav­holt. Og det er må­ske streg­spil­le­rens fra­vær, der vil bli­ve holdt al­ler­mest øje med. Det er en na­tur­lig kon­se­kvens af, at Klavs Bruun gav Grav­holt kni­ven eft er VM, så hun nu står til­ba­ge som sel­ve sym­bo­let på den dår­li­ge kul­tur, der i en år­ræk­ke har her­sket på kvin­delands­hol­det. LAND­STRÆ­NE­REN GAM­B­LE­DE UN­DER VM, da han tog Grav­holt med, for han vid­ste godt, hun kun­ne en­de med at bli­ve et pro­blem, da hen­des age­ren ik­ke al­tid har­mone­rer med hans vær­di­er. Men de spil­le­mæs­si­ge kva­li­te­ter gjor­de, at hun al­li­ge­vel fi k chan­cen. Der skul­le dog ik­ke me­get tid på bæn­ken og eft er­føl­gen­de fnid­der i pres­sen og på ho­tel­væ­rel­ser­ne til, før Klavs Bruun indså, at det var en fejl at ta­ge streg­spil­le­ren med.

Vur­de­rin­gen var gan­ske en­kelt, at der med Grav­holt fulg­te for me­get dår­lig ener­gi, ne­ga­ti­vi­tet og snak­ken i kro­ge­ne, som på­vir­ke­de de an­dre spil­le­re. Og det for­hin­dre­de den fuld­stæn­dig ube­tin­ge­de kol­lek­ti­ve sam­men­hø­rig­hed og team spi­rit, som Klavs Bruun stræ­ber eft er.

Det har ko­stet Grav­holt plad­sen på lands­hol­det. Og kun­ne, som jeg hø­rer det, sag­tens ha­ve ko­stet hen­de en hjem­sen­del­se al­le­re­de un­der sel­ve VM- slut­run­den.

Den be­mær­kel­ses­vær­di­ge fy­ring af Grav­holt har fyldt me­get i me­di­er­ne, og eft er­føl­gen­de er der så kom­met et par hal­ve kri­ti­ske pip fra nog­le klub­træ­ne­re om Klavs Bruuns ar­bej­de som land­stræ­ner - og kort eft er fulg­te en op­si­gel­se fra fy­si­o­te­ra­pe­ut Birte An­der­sen, som ik­ke øn­ske­de at fort­sæt­te på lands­hol­det. IFØL­GE MI­NE KIL­DER var der dog in­gen ær­g­rel­se i lands­holds­le­del­sen over fy­si­o­te­ra­pe­u­tens op­si­gel­se, da hun var sidst islæt fra Jan Pyt­li­ck- ti­den, som Klavs Bruun er i gang med at gø­re op med.

Men det æn­drer ik­ke på, at sum­men af dis­se ting har skabt mod­vind for Klavs Bruun. En sejr over rus­ser­ne vil selv­føl­ge­lig hjæl­pe lidt på si­tu­a­tio­nen, men i min op­tik er ud­fal­det ik­ke det vig­tig­ste. Det er der­i­mod, at lands­hol­det vi­ser fi ght, sam­men­hold, og at de re­le­van­te tak­ti­ske greb bli­ver for­søgt, så hol­det er så godt for­be­redt som over­ho­ve­det mu­ligt til OLkva­li­fi ka­tio­nen næ­ste we­e­kend.

For en OL- bil­let er det, der kan ska­be selv­til­lid og ar­bejds­ro for lands­hol­det og Klavs Bruun. Og det er der brug for. Det er med det for øje, man bør be­trag­te da­gens kamp i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.