Sø­for­kla­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOL­DER IK­KE læ­ge ved Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, Bo Bel­ha­ge.

» Hvis man er top­sports- per­son, så ta­ger man ik­ke hjer­te­me­di­cin gen­nem 10 år. De to ting hæn­ger slet ik­ke sam­men, « fast­slår Bel­ha­ge, der tid­li­ge­re har haft an­sva­ret for an­tido­ping- pro­gram­met på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal.

Mel­do­ni­um er ik­ke god­kendt til brug i Ve­sten, så det er ik­ke så nemt at få fat i. Men alt kan som be­kendt skaf­fes over net­tet, hvis man el­lers kan få det igen­nem tol­den. Mel­do­ni­um frem­stil­les i Let­land un­der nav­net Mil­dro­na­te, og det er et af det bal­ti­ske lands stør­ste eks­portva­rer. Så­le­des hav­de man en om­sæt­ning på om­kring 450 mil­li­o­ner kro­ner på salg af stof­fet til­ba­ge i 2013.

Mel­do­ni­um bru­ges som me­di­cin ved iskæ­mi­ske hjer­te­syg­dom­me, det vil si­ge ilt­man­gel i hjer­tet. Stof­fet for­bed­rer blod­gen­nem­strøm­nin­gen, og det kan der­med og­så for­bed­re præ­sta­tions­ev­nen hos ra­ske sport­s­u­dø­ve­re, som le­der ef­ter kon­kur­ren­ce­for­de­le. Man får en øget ud­hol­dend­hed samt en hur­ti­ge­re re­sti­tu­tion. Ud­bredt i Rusland Sid­ste år gen­nem­før­te det in­ter­na­tio­na­le an­tido­ping agen­tur, WA­DA, test og må­lin­ger på mel­do­ni­um, og man fandt ud af, at det var ret ud­bredt, men at det og­så var ret let at kon­sta­te­re, når en per­son brug­te stof­fet. I sep­tem­ber 2015 be­kendt­gjor­de man, at stof­fet fra 1. ja­nu­ar vil­le væ­re på li­sten over for­bud­te præ­pa­ra­ter.

Den ty­ske jour­na­list med spe­ci­a­le i do­pin­g­af­slø­rin­ger, Ha­jo Sep­pelt, kun­ne i en do­ku­men­tar i søn­dags af­slø­re, at i en rap­port fra 2015 hav­de 724 ud af 4316 te­ste­de rus­si­ske sport­s­folk haft spor af mel­do­ni­um i de­res prø­ver. Det sva­rer til, at 17 pro­cent af al­le te­ste­de rus­se­re hav­de brugt stof­fet.

Ef­ter nytår har der væ­ret fle­re spek­taku­læ­re do­ping- sa­ger med mel­do­ni­um. Så­le­des er den etio­pisk- fød­te sven­ske mel­lem­di­stan­ce­lø­ber Are­ba Are­gawi og den etio­pi­ske vin­der af Tokyo Ma­rat­hon, En­des­haw Ne­ge­s­se, samt Ka­tus­ha­cy­kel­ryt­te­ren Edu­ard Vor­ga­nov al­le ble­vet te­stet po­si­ti­ve for stof­fet. Det sam­me er fle­re rus­si­ske skøjte­lø­be­re, og den rus­si­ske sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­ly Mut­ko, for­ud­ser, at der bli­ver fle­re do­pings­a­ger af sam­me slags:

» Der kom­mer ik­ke en stor bøl­ge, men jeg tror, at der desvær­re kom­mer fle­re sa­ger. Må­ske vil det her væk­ke vo­res træ­ne­re og for­bund. Desvær­re var der man­ge at­le­ter, som brug­te den­ne me­di­cin. Den ple­je­de at væ­re til­ladt, og den gjor­de ik­ke stør­re virk­ning, den hjalp ba­re med at for­bed­re re­sti­tu­tio­nen, « si­ger Mut­ko til det rus­si­ske nyheds­bu­reau R- Sport. FC Bar­ce­lo­na skal an­gi­ve­ligt væ­re in­ter­es­se­ret i det dan­ske stor­ta­lent An­dreas Chri­sten­sen, der p. t. spil­ler i ty­ske Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Har den 19- åri­ge dan­ske mid­ter­for­sva­rer en frem­tid i sel­ve­ste FC Bar­ce­lo­na? Må­ske.

Det span­ske me­die Mun­do Depor­ti­vo skri­ver, at den ca­ta­lan­ske stor­klub har ka­stet kær­lig­he­den på dan­ske­ren, der er le­jet ud fra Chel­sea til den ty­ske Bun­des­liga- klub.

FC Bar­ce­lo­na har an­gi­ve­ligt kendt til An­dreas Chri­sten­sen si­den hans tid­li­ge år i Brønd­by, og dan­ske­ren er for al­vor brudt igen­nem ef­ter lands­holds­de­bu­ten sid­ste som­mer og en ræk­ke go­de præ­sta­tio­ner for sin ty­ske klub i den­ne sæ­son.

Pro­ble­met for FC Bar­ce­lo­na er ba­re, at An­dreas Chri­sten­sen ejes af Chel­sea, og han er le­jet ud til den ty­ske klub for den­ne og næ­ste sæ­son.

Træ­ner­sta­ben i FC Bar­ce­lo­na blev for al­vor op­mærk­som­me på An­dreas Chri­sten­sen, da han spil­le­de fi­na­le for Chel­seas U21- hold i UE­FA Youth Le­ague mod Shakh­tar Donetsk. Og han fik sit helt sto­re gen­nem­brud med debuten for Chel­seas første­hold 28. ok­to­ber 2014, hvor han spil­le­de he­le kam­pen mod Shrews­bury i fjer­de run­de af den en­gel­ske Le­ague Cup. Min­der om Piqué Mun­do Depor­ti­vo sam­men­lig­ner An­dreas Chri­sten­sen med Ge­rard Piqué, der trods sin høj­de har en vis fart og fy­sisk styr­ke i for­svars­spil­let. Og så er de beg­ge go­de med ho­ve­d­et og har fi­ne of­fen­si­ve kva­li­te­ter.

An­dreas Chri­sten­sen er star­tet in­de i 30 kam­pe i den­ne sæ­son for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, og det er ble­vet til to scor­in­ger.

BT har væ­ret i kon­takt med Ste­en Chri­sten­sen, der er far og rå­d­gi­ver for An­dreas Chri­sten­sen, og han har føl­gen­de kom­men­tar til den span­ske in­ter­es­se:

» Det ly­der spæn­den­de, men det er før­ste gang, jeg hø­rer no­get om FC Bar­ce­lo­na i for­bin­del­se med An­dreas, « si­ger Ste­en Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.