Kun­ne det væ­re, at hun snød?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HU­SKER I SOM­ME­RENS dis­kus­sio­ner om Chris Froo­mes watt- tal, da han var i gang med at vin­de Tour de Fran­ce? Hu­sker I no­gen­lun­de sam­me dis­kus­sion et par år før, da han hav­de vun­det for­bløff en­de over­le­gent på Mont Ven­toux og pi­ske­ris­hju­let Al­ber­to Con­ta­dor langt ud af al­le ly­stav­ler i det løb?

Hu­sker I og­så, at vi ik­ke tal­te om po­si­ti­ve do­ping­prø­ver til Froo­me, men om nog­le watt- tal, der - som jeg op­le­ve­de det - rum­me­de for­tolk­nings­mu­lig­he­der i al­le ver­dens­hjør­ner? Det var ba­re at væl­ge eft er tem­pe­ra­ment.

Det var i høj grad et tros­spørgs­mål, om det watt- out­put, som Chris Froo­me le­ve­re­de, var bil­le­det på en ren cy­kel­sport el­ler på en cy­kel­sport, der sta­dig var li­ge så in­fi ce­ret af sny­der- og do­ping­kul­tur, som den har væ­ret i de me­ste af de se­ne­ste 30 år.

Chris Froo­me måt­te for­sva­re sig og måt­te stå mo­del til at bli­ve in­kri­mi­ne­ret i ret vold­som grad - og før ham har man­ge an­dre bæ­re­re af den gu­le fø­rer­trø­je i Tour de Fran­ce væ­ret ud­sat for det sam­me.

De be­ta­ler pri­sen for spor­tens hi­sto­rie. Det er de gen­ta­gen­de hi­sto­ri­ske til­lids­svigt fra cy­kel­spor­tens le­de­re og udø­ve­re, der har skabt en me­di­e­kul­tur og off ent­lig­heds­kul­tur rundt om cy­kel­spor­ten, hvor tviv­len ale­ne er ble­vet et ri­me­ligt grund­lag for mistæn­ke­lig­gø­rel­se - ja til ti­der på det nær­me­ste kon­klu­sio­ner.

Og de sam­me ryt­te­re og le­de­re kan hy­le op om uret­fær­dig­he­den he­ri , li­ge så me­get de vil ( jeg sy­nes nu ik­ke, at de er så slem­me til det end­da), men fak­tum er, at de for­ment­lig kom­mer til at skul­le stå igen­nem en so­nings­pro­ces i en del år end­nu, før til­li­den er stær­ke­re, ja før over­be­vis­nin­gen om, at man har for­an­dret sin kul­tur, slår af­gø­ren­de igen­nem.

Og det kom jeg alt sam­men til at tæn­ke på, da jeg fulg­te re­ak­tio­ner og vinklin­ger på man­da­gens nyhed om, at ten­nis­stjer­nen Maria Sha­ra­pova un­der årets Au­stra­li­an Open afl eve­re­de en po­si­tiv do­ping­prø­ve.

Der var for­bløff en­de me­get med­vind til hi­sto­ri­en om, at Sha­ra­pova har be­gå­et en sju­ske­fejl, at hun ik­ke har læst den op­da­te­re­de do­ping­li­ste grun­digt nok, og at hun der­for ik­ke var med på, at det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur fra års­skift et har gjort stoff et mel­do­ni­um for­budt.

Det ta­ler og­så for ly­sten til at for­stå Sha­ra­pova, at hun ik­ke hav­de gang i al­le mu­li­ge sø­for­kla­rin­ger om dår­li­ge bøff er, for me­get whi­sky og ufød­te tvil­lin­ger, som vi har lært dem at ken­de hos cy­kel­ryt­te­re. Det var en til­stå­el­ses­sag for hen­de, at hun har brugt pro­duk­tet i det me­ste af 10 år, at hun ik­ke har væ­ret be­vidst om æn­drin­ger­ne i reg­ler­ne, men at det selv­føl­ge­lig er hen­des an­svar, at det er i hen­des krop.

Det kun­ne jeg godt li­de, og det tjen­te hen­de til ære.

Hun så og­så rig­tig ked ud af det. JEG KOM BA­RE al­li­ge­vel til at tæn­ke på, hvor­dan re­ak­tio­ner­ne hav­de væ­ret, hvis Chris Froo­me hav­de sid­det på et til­sva­ren­de pres­se­mø­de.

Jeg gæt­ter for­sig­tigt på, at he­le ver­den hav­de øde­lagt ham, sa­vet ham over på bå­de tværs og langs. Uden nå­de, uden for­stå­el­se.

Hvad er det, der gør, at vi til­sy­ne­la­den­de bed­re kan ac­cep­te­re Sha­ra­povas for­kla­ring om mag­ne­si­um­man­gel og svagt hel­bred som år­sa­gen til at ta­ge et pro­dukt, der frem­mer re­sti­tu­tion, styr­ker ud­hol­den­hed og ilt­op­ta­gel­sen?

Må­ske for­di vi bedst kan li­de at fast­hol­de fo­re­stil­lin­gen om, at ten­nis sø­re­me er en pæn sport. Og en ren sport. Jeg for­står det ba­re ik­ke. Jeg sy­nes, det er ret på­fal­den­de, at for­bud­det mod mel­do­ni­um in­den for de se­ne­ste uger - ud over Sha­ra­pova- sa­gen - har ud­løst do­pings­a­ger mod:

* Edu­ard Vor­ga­nov, rus­sisk cy­kel­ryt­ter hos Ka­tusha,

* Abe­ba Are­gawi, svensk mel­lem­di­stan­ce­lø­ber og ver­dens­me­ster på 1500- me­ter i 2013,

* Vin­de­ren af Tokyo Ma­rat­hon sid­ste år, etio­pi­ske En­des­haw Ne­ge­s­se.

Kun­ne det væ­re, at man skul­le til­læg­ge det ba­re lidt stør­re vægt, at det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur har re­a­ge­ret på for­nem­mel­sen af, at vi her stod med et me­di­ka­ment, som er til­tænkt sy­ge men­ne­sker med hjer­te­pro­ble­mer, men som man hav­de få­et for­nem­mel­sen af blev brugt som do­ping?

Jeg sy­nes, de fi re hur­ti­ge sa­ger pe­ger i den ret­ning.

Jeg sy­nes, det lug­ter me­re end halv­rå­d­dent, at Sha­ra­pova har brugt mel­do­ni­um i me­re end 10 år - når hun hæv­der, at hen­des brug af stoff et hand­le­de om, at hun blev ved med at bli­ve syg. Så­dan har hun vel ik­ke haft det i 10 år?

Kun­ne det væ­re, at hun især har brugt det - og er fort­sat med at bru­ge det - for­di det vir­ker præs­ta- tions­frem­men­de?

Ja, kun­ne det rent fak­tisk væ­re, at sa­gen åben­ba­rer, at ten­nis­spor­ten med al­le dens fy­si­ske krav selv­føl­ge­lig og­så er et fri­sten­de sted at bru­ge me­di­cin for at kla­re sig bed­re?

Det har ik­ke væ­ret snyd at gø­re det med mel­do­ni­um før for to må­ne­der si­den. Men der­for kan det godt ha­ve væ­ret brugt ale­ne med det for­mål at for­bed­re krop­pens for­må­en me­di­cinsk.

Jeg er ret sik­ker på, at en hvil­ken som helst top­cy­kel­ryt­ter ik­ke var slup­pet af sted med an­dre for­tolk­nin­ger af så­dan en sag, end at 10 års brug af pro­duk­tet var lig med en sy­ste­ma­tisk og kun­stig for­bed­ring af hans kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion.

Det vil­le ik­ke væ­re uri­me­ligt at tol­ke det så­dan. Jeg vil til­la­de mig at kig­ge på sa­gen Sha­ra­pova med sam­me blik.

Jeg er ret sik­ker på, at en hvil­ken som helst top­cy­kel­ryt­ter ik­ke var slup­pet af sted med an­dre for­tolk­nin­ger af så­dan en sag, end at 10 års brug af pro­duk­tet var lig med en sy­ste­ma­tisk og kun­stig for­bed­ring af hans kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion.

Benja­min Munk Lund, BTs sport­s­chef

Den rus­si­ske ten­nis­stjer­ne Maria Sha­ra­pova trå­d­te man­dag frem for­an mi­kro­fo­nen på The LA Ho­tel Down­town og be­kendt­gjor­de, at hun blev te­stet po­si­tiv for det for­bud­te stof mel­do­ni­um un­der årets Au­stra­li­an Open.

FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.