Jan Be­chs to tun­ger

BT - - SUPER LIGA -

Af­slø­rin­gen af, at Brønd­bys besty rel­ses­for­mand un­der dæk­navn har snigløbet bå­de sin nu­væ­ren­de ch­eftræ­ner, Tho­mas Frank, og tid­li­ge­re sport­s­chef Per Rud, ud­stil­ler, at han i sin tid i klub­ben oft e har sagt ét og ment no­get an­det. Før­ste gang, han for al­vor un­der ali­a­set ’ Oscar’ går i kø­det på to af si­ne tæt­te­ste me­d­ar­bej­de­re i et in­ter­net­forum for Brønd­by­fans, er i mid­ten af de­cem­ber 2015. Her skri­ver han blandt an­det:

» Vi har ik­ke få­et nok ud af den trup, og der er købt spil­le­re, der al­drig skul­le ha­ve væ­ret til Brønd­by ... Pi­len pe­ger kun på Tho­mas og sta­ben. «

Det ind­læg står imid­ler­tid i skæ­ren­de kon­strast til den af­skeds­sa­lut, Per Rud blot et halvt år for­in­den hav­de få­et af Jan Bech, da den­ne er­stat­te­de ham med Tro­els Bech.

Her ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­man­den til BT, at Per Rud ’ kan for­la­de det her sted med ab­so­lut høj pi­stol­fø­ring’ og til­fø­je­de, at fy­rin­gen hav­de ’ in­tet med trans­fers at gø­re’.

For­svar af Frank

I pe­ri­o­den for­in­den hav­de Jan Bech An­der­sen fl ere gan­ge for­sva­ret Tho­mas Frank, der på det tids­punkt som nu hav­de svært ved at le­ve­re til­freds­stil­len­de re­sul­ta­ter.

Eft er fy­rin­gen af Per Rud und­lod Jan Bech An­der­sen i en lang pe­ri­o­de at ud­ta­le sig off ent­ligt, indtil han i be­gyn­del­sen af novem­ber igen lod sig in­ter­viewe af fl ere me­di­er. Her sag­de han blandt an­det til Ek­stra Bla­det, at det al­drig hav­de væ­ret på ta­le at fy­re Tho­mas Frank.

Jan Be­chs til­lid til sin ch­eftræ­ner var dog ik­ke stør­re, end at han halvan­den må­ned se­ne­re – 15. de­cem­ber 2015 – igen un­der dæk­nav­net ’ Oscar’ på Brønd­bys fan­forum er­klæ­re­de sig over­be­vist om, at der vil­le væ­re ’ æn­drin­ger på vej’. Yder­li­ge­re to uger se­ne­re – 4. ja­nu­ar – stram­me­de han re­to­rik­ken og skrev, at Frank sam­men med Per Rud hav­de truff et ’ van­vit­ti­ge be­slut­nin­ger’. I sam­me ind­læg kald­te han i øv­rigt Per Rud for ’ klov­nen Per’.

Jan Bech An­der­sen.

FO­TO: JONAS SKOVBJERG FOGH

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@ spor­ten. dk Ras­mus Dam Ni­el­sen | rasn@ spor­ten. dk Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.