Las­se Ni­el­sens ned­t­ur

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

Det er slut med dan­ske spil­mi­nut­ter i det­te års Cham­pions Le­ague. Det må væ­re kon­klu­sio­nen, eft er at Las­se Ni­el­sen og hans bel­gi­ske klub, Gent, ik­ke for­må­e­de at ska­be over­ra­skel­sen i 1/ 8- fi na­len. Ude mod Wol­fsburg tab­te de 0- 1 og må der­med for­la­de tur­ne­rin­gen med sam­men­lagt 2- 4.

Ni­ck­las Bendt­ner er selv­føl­ge­lig fort­sat at fi nde på li­sten over spil­le­re, der er be­ret­ti­get til at re­præ­sen­te­re net­op Wol­fsburg i den fi ne­ste eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring, og der­med er der på pa­pi­ret fort­sat chan­ce for dansk re­præ­sen­ta­tion i kvart­fi na­ler­ne.

Men da Bendt­ners hold­kam­me­ra­ter i går tri­um­fe­re­de, var han for sy­ven­de kamp i træk end ik­ke at fi nde på ty­sker­nes bænk. Så sand­syn­lig­he­den for, at det sker, sy­nes for­svin­den­de lil­le.

Las­se Ni­el­sen kun­ne trods ne­der­la­get rent per­son­ligt no­te­re sig for end­nu en fi n præ­sta­tion på det al­ler­hø­je­ste in­ter­na­tio­na­le ni­veau.

Sam­men med den øv­ri­ge Gent­de­fen­siv holdt han de ty­ske mod­stan­de­re fra scor­in­ger, indtil kræf­ter­ne mod slut­nin­gen slap op, og André Schür­r­le med et kvar­ter igen kun­ne sæt­te nå­de­stø­det ind.

Off en­sivt for­må­e­de Gent al­drig at true Wol­fsburg trods det aku­t­te be­hov for mål, og der­for er even­ty­ret nu slut for Ni­el­sen og co.

An­dre Schür­r­le var skar­p­ret­te­ren, da Wol­fsburg – uden Ni­ck­las Bendt­ner – send­te Gent og Las­se Ni­el­sen ud af Cham­pions Le­ague.

FO­TO: REU­TERS

SLUT PÅ EVEN­TYR

Ras­mus Dam Ni­el­sen

| rasn@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.