10 spørgs­mål og sva ar før den før­ste trup

I dag ud­ta­ger Åge Ha­rei­de sin før­ste lands­hold­strup – BTs sport­s­chef Benja­min Munk Lund og fodboldkommentator Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen har spørgs­mål og svar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKAL HA­REI­DE SKIF­TE AN­FØ­RER?

BENJA­MIN MUNK LUND: » Vi har ik­ke hørt an­det, end at Ag­ger fort­sat skul­le væ­re i spil til lands­hol­det, og så læn­ge han er det, er han en na­tur­lig an­fø­rer i mi­ne øj­ne. Men så snart det måt­te stå klart, at Ag­ger ik­ke kan love at væ­re med he­le vej­en mod VM 2018, så vil­le jeg gø­re Kas­per Schmeichel til ny dansk an­fø­rer. «

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: Da­ni­el Ag­ger ( fo­to) har sta­dig me­re end nok kva­li­tet til at spil­le på det dan­ske lands­hold. Men med tan­ke på An­dreas Chri­sten­sens præ­sta­tio­ner syd for græn­sen, bør hans start­plads væ­re tru­et. Sam­ti­dig ved vi ik­ke, om Ag­ger fort­sæt­ter kar­ri­e­ren eft er som­mer­fe­ri­en, når VM- kva­li­fi ka­tio­nen og de be­ty den­de kam­pe be­gyn­der. Pe­ger hans in­di­ka­tio­ner over for Ha­rei­de mod et stop, skal ’ AC’ eft er min me­ning spil­le, mens an­fø­rer­bin­det skal ræk­kes vi­de­re til Kas­per Schmeichel. Bin­det bør al­tid sid­de på en spil­ler, der er blandt de før­ste på hold­kor­tet. Så hvis Ag­ger for­læn­ger kar­ri­e­ren, hand­ler be­slut­nin­gen om, hvor­vidt han spil­ler el­ler ej. «

HVEM SKAL VÆ­RE DE NYE I STAR­TOP­STIL­LIN­GEN?

BENJA­MIN MUNK LUND: » An­dreas Chri­sten­sen fra Mön­cheng­lad­bach er for mig det op­lag­te navn til en spil­ler, som man bør ar­bej­de ind i en star­top­stil­ling – til en begyndelse må­ske på po­si­tio­nen som høj­re ba­ck. Skal jeg næv­ne en me­re, vil jeg si­ge, at Tho­mas Dela­ney re­præ­sen­te­rer no­get af den ener­gi, som jeg har sav­net ved lands­hol­det i det sid­ste års tid. «

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » An­dreas Chri­sten­sen SKAL ind i Åge Ha­rei­des star­top­stil­ling al­le­re­de fra kam­pe­ne mod Island og Skot­land. Uan­set om det så er i det cen­tra­le for­svar, på den de­fen­si­ve midt­ba­ne el­ler på den le­di­ge høj­re ba­ck, hvor han har spil­let lidt i sin tid i Chel­sea. Tho­mas Dela­ney og hold­kam­me­ra­ten Nicolai Jør­gen­sen pres­ser og­så på, og det sam­me gør Pio­ne Si­sto na­tur­lig­vis. «

SKAL NI­CK­LAS BENDT­NER SEN­DES UD?

BENJA­MIN MUNK LUND: » Nej. I hvert fald ik­ke de­fi ni­tivt. Jeg er med på, at han kan væ­re me­get svær at ud­ta­ge til den­ne før­ste trup, for­di han jo stort set al­drig spil­ler fod­bold. Og der er vel en art kol­lek­tiv dansk fru­stra­tion over, at vi har en åbent­lyst god spil­ler, som ik­ke fun­ge­rer. Fru­stra­tio­nen bli­ver ik­ke min­dre af, at Bendt­ner jo ik­ke er yd­myg af na­tur, og så kan man kom­me til at øn­ske at sta­tu­e­re ek­semp­ler og smi­de ham ud. Jeg sy­nes, man sta­dig skal gø­re me­re for at ta­ge ham ind. «

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN: » Jeg hav­de fryg­tet net­op dét spørgs­mål. For det er in­gen hem­me­lig­hed, at jeg al­tid har set Bendt­ner som en stor og vig­tig del af det dan­ske lands­hold. Det er eft er­hån­den en slidt fra­se, men Bendt­ner er Dan­marks bed­ste an­gri­ber, på trods af han på in­gen må­de vi­ste det i eft er­å­ret. Det vil væ­re svært at for­sva­re en ud­ta­gel­se af Bendt­ner med hans øje­blik­ke­li­ge si­tu­a­tion i Wol­fsburg in men­te. Men på den an­den si­de ser jeg ham som en del af Ha­rei­des lands­hold i den kom­men­de VM- kva­li­fi ka­tion. Der­for bør han væ­re en del af hans ud­valg­te fra star­ten. Så det bli­ver et ’ ja’ – men et lidt tø­ven­de et. «

FO­TO: NI­KO­LAI LI­NA­RES, JENS NØR­GAARD LAR­SEN, LIN­DA HEN­RIK­SEN, KELD NAVN­TOFT

TEKST

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

| joko@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.