Mary i kvin­de­kamp

Li­ge­stil­ling er den vig­tig­ste ting, man kan stræ­be ef­ter, hvis man vil for­bed­re ver­den. Det slog Kron­prin­ses­sen fast, da hun for før­ste gang tal­te på kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen | hped@bt.dk

Spil­le­ste­det Ve­ga på Vester­bro i Kø­be­havn lag­de i går sce­ne til en kon­ge­lig op­træ­den. Bud­ska­bet fra kron­prin­ses­sen var klart: Der er sta­dig be­hov for at kæm­pe for kvin­ders ret­tig­he­der.

Knap 800 gæ­ster var mødt frem for at del­ta­ge i KV­IN­FO’s kamp­fest. Og da Kron­prin­ses­sen gik på sce­nen var klapsla­ver­ne ik­ke til at ta­ge fejl af. Fe­mi­ni­ster­ne hyl­de­de Mary, før hun over­ho­ve­det be­gynd­te at ta­le. Hun slog bå­de et slag for kvin­ders ret­tig- he­der her­hjem­me og i ud­lan­det - og lag­de ik­ke skjul på, at li­ge­stil­ling er en af hen­des mær­kesa­ger:

» Det er den vig­tig­ste ting, vi kan stræ­be eft er for at for­bed­re ver­den, « lød det blandt an­det fra ta­ler­sto­len.

Kron­prin­ses­sen har al­le­re­de ved fl ere lej­lig­he­der støt­tet op om kvin­ders ret­tig­he­der på bl. a. kvin­de­kri­se­cen­tre i Dan­mark og i fl ygt­nin­ge­lej­re i Nord­afri­ka og Mel­le­mø­sten. For ny­lig har hun og Kron­prin­sen og­så væ­ret i Sau­di- Ara­bi­en. Her hil­ste hun bl. a. på lo­ka­le sau­di­ske for­ret­nings­kvin­der, der el­lers er et sjæl­dent syn i det mel­le­møst­li­ge land. På Ve­ga lod hun da og­så til­hø­rer­ne vi­de, at så­dan en ty­pe be­søg » ik­ke iso­le­ret set kan for­an­dre no­get. «

» Jeg har rejst i man­ge lan­de med un­der­tryk­te kvin­der. Jeg hå­ber, at jeg kan eft er­la­de in­spira­tion, li­ge­som jeg selv bli­ver in­spi­re­ret, når jeg rej­ser. Det hand­ler om at vi­se for­stå­el­se, for­di man der­i­gen­nem ska­ber di­a­log og for­an­dring. For­stå­el­se er ik­ke det sam­me som ac­cept, « sag­de kron­prin­ses­se Mary.

Om­skæ­ring af pi­ger

Det var før­ste gang, at hun delt­og i 8. marts- fejrin­gen i Dan­mark. Årets te­ma var Wo­men De­li­ver, som er en in­ter­na­tio­nal kvin­de­kon­fe­ren­ce. Den afh ol­des i år i Kø­ben­havn i maj må­ned. Kon­fe­ren­cen har fo­kus på det glo­ba­le sam­ar­bej­de for li­ge­stil­ling og ud­for­drin­ger­ne med pi­ger og kvin­ders mang­len­de ret­tig­he­der og be­græn­se­de mu­lig­he­der in­den for bl. a. sund­hed og ud­dan­nel­se. Blandt an­det nævn­te kron­prin­ses­sen om­skæ­ring af pi­ger som et om­fat­ten­de pro­blem i ulan­de. De glo­ba­le ud­for­drin­ger var dog ik­ke det ene­ste, kron­prin­ses­sen kom om­kring i sin ta­le. Hun slog et slag for vold mod kvin­der, som sta­dig med­vir­ker til un­der­tryk­kel­se her­hjem­me:

» Vi er nå­et langt, og vi har lov­giv­nin­gen på plads. Man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner kæm­per for volds­ram­te kvin­der. Men vol­den fo­re­går sta­dig i det skjul­te, og er for­bun­det med skyld og skam. Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des os at bry­de tavs­he­den, « sag­de kron­prin­ses­se Mary, der er pro­tek­tor for LOKK, landsor­ga­ni­sa­tion af kvin­de­kri­se­cen­tre.

End­nu me­re am­bi­tiø­se

Hun lod dog og­så sa­len vi­de, at hun an­er­ken­der de sto­re frem­skridt, der al­li­ge­vel har fun­det sted, si­den kvin­der fi k stem­me­ret i 1915:

» Vi står stær­ke­re end no­gen­sin­de, og fra det stå­sted skal vi væ­re end­nu me­re am­bi­tiø­se, « lød den kon­ge­li­ge op­for­dring til de be­gej­stre­de til­hø­re­re.

Man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner kæm­per for volds­ram­te kvin­der. Men vol­den fo­re­går sta­dig i det skjul­te, og er for­bun­det med skyld og skam. Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des os at bry­de tavs­he­den

Kron­prin­ses­se Mary

FO­TO: MARTIN SYL­VEST

Kron­prin­ses­se Mary tal­te for før­ste gang no­gen­sin­de til kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag igår. Her an­kom­mer hun til ar­ran­ge­men­tet i Ve­ga i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.