HANS AN­DER­SEN

BT - - DEBAT -

Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer, Ven­stre Det er et ud­tryk for, at der ge­ne­relt er fl ere kvin­de­li­ge for­sø­ge­re end mand­li­ge for­sør­ge­re i kon­tant­hjælps­sy­ste­met. Det af­spej­ler den sam­men­sæt­ning, som grup­pen af kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re har i dag. Som jeg ser det, vil kon­se­kven­sen væ­re, at for langt fl ere kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re vil der væ­re en mar­kant stør­re øko­no­misk ge­vinst i at kom­me i ar­bej­de. Det er det, der er mål­sæt­nin­gen. At det kan be­ta­le sig at ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.