Ken­disad­vo­kat til­talt for be­vis­fusk

BT - - NYHEDER -

FUSK til­ba­ge i 2013 iføl­ge til­ta­len et po­st­kort, der skul­le fo­re­stil­le at væ­re fra den dræb­te Hen­rik Haug­berg Mad­sen. Kor­tet, der var af­sendt fra fra St. Paul de Ven­ce i Syd­frank­rig, skul­le sny­de po­li­ti­et til at tro, at stor­svind­le­ren blot var stuk­ket af.

» Li­ge en hil­sen fra St. Paul de Ven­ce, hvor jeg bor en gang imel­lem, når jeg ik­ke er i Spa­ni­en, « stod der på po­st­kor­tet. Til trods for at stjer­ne­ad­vo­ka­ten iføl­ge po­li­ti­et ud­mær­ket var klar over, at stor­svind­le­ren var død.

Sa­gen er yderst grov, si­ger an­kla­ger Las­se Bie­hl fra Midt- og Vestsjæl­lands Po­li­ti. Til­talt for be­vis­for­vansk­ning » Det en me­get spe­ci­el sag, for­di man al­drig fandt li­get af af­dø­de. Hvis de har væ­ret in­de at fa­bri­ke­re et be­vis, som skul­le vi­se, at han sta­dig var i li­ve, så har man væ­ret in­de at pil­le ved det helt cen­tra­le i drabs­sa­gen. Var han i li­ve, så var he­le sa­gen jo fal­det fra hin­an­den, « for­kla­rer an­kla­ger Las­se Bie­hl.

Ad­vo­ka­ten og hans syv år yn­gre kæ­re­ste, som beg­ge er be­skyt­tet af nav­ne­for­bud, er beg­ge til­talt eft er straff elovens pa­ra­graf 125 om så­kaldt be­vis­for­vansk­ning, der gi­ver op til to års fængsel, og står det til an­kla­ge­myn­dig­he­den, skal der gi­ves fængsels­straf og ad­vo­ka­ten fra­ta­ges ret­ten til at vir­ke som ad­vo­kat.

» Det er en grov sag. De er til­talt for at frem­skaff e et falsk be­vis, som skul­le fri­hol­de to drabs­mænd – de fl este kan nok godt hø­re, hvor slemt det ly­der. Vi har in­gen iden­ti­ske sa­ger i dansk ret, hvor man på den må­de ska­ber fal­ske be­vi­ser, så jeg vil ik­ke gæt­te på straf­på­stan­den i den her sag, « si­ger an­kla­ge­ren.

Ad­vo­ka­ten og hans kæ­re­ste næg­ter sig skyl­di­ge i an­kla­ger­ne. Sa­gen kø­rer ved Ret­ten i Næst­ved 16. marts. Det er en grov sag. De er til­talt for at frem­skaff e et falsk be­vis, som skul­le fri­hol­de to drabs­mænd

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.