Drabs­sag uden lig

BT - - NYHEDER -

Den 40- åri­ge Hen­rik Haug­berg Mad­sen le­ve­de et liv på før­ste klas­se, til han plud­se­lig for­svandt sporløst i 2010. I dag sid­der hans tid­li­ge­re sam­le­ver fængs­let for dra­bet. Det var læn­ge en gå­de, hvad der ske­te, da for­ret­nings­man­den Hen­rik Haug­berg Mad­sen for­lod et le­jet som­mer­hus ved Kar­re­bæks­min­de . In­gen ane­de, om han hav­de væ­ret ud­sat for en ulyk­ke, var fl yg­tet til ud­lan­det el­ler hav­de ta­get sit eget liv.

Selv­om hans sam­le­ver Bo Mad­sen hårdnak­ket på­stod, at hans tid­li­ge­re sam­le­ver var stuk­ket af til ud­lan­det, så fastslog dom­mer­ne bå­de der og si­den i Østre Lands­ret, at Hen­rik Haug­berg Mad­sen blev dræbt af skud og li­get par­te­ret og skaf­fet af vej­en. Men li­get blev al­drig fun­det. Den 43- åri­ge Bo Mad­sen fi k 13 års fængsel .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.