KLAR TIL NYT NA­TUR- OP­GØR

BT - - NYHEDER -

KY­STER va­ti­ves ud­mel­ding vil ska­be for­ny­et ir­ri­ta­tion i blå blok.

» Vi kan kon­klu­de­re, at De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke har spist Lars Løk­ke Ras­mus­sens hu­ske­ka­ge. Han vil­le læ­re dem, hvor­dan rig­ti­ge voks­ne par­ti­er op­før­te sig, og at det ko­ster no­get at gen­nem­fø­re så­dan en ak­tion ( land­brugs­pak­ken og Eva Kjer Han­sen red.) Den lær­dom af­vi­ser de fuld­stæn­digt her.

Det rig­tig in­ter­es­san­te her er, at blå blok skal bak­se med nog­le kon­ser­va­ti­ve, der igen ik­ke er med på den fæl­les dags­or­den. Det vil ska­be ir­ri­ta­tion i blå blok, men ik­ke så vold­som som med land­brugs­pak­ken, som man i blå blok var gå­et til valg på sam­men, « si­ger Søs Ma­rie Serup. Bredt fler­tal bag dis­pen­sa­tion Det var et bredt po­li­tisk fler­tal un­der den tid­li­ge­re SR- re­ge­ring, der i 2014 god­kend­te i alt ti pro­jek­ter i lan­dets kyst­kom­mu­ner, der på for­søgs­ba­sis fik dis­pen­sa­tion til at byg­ge helt ned til kyst­linj­en.

En så­kaldt strand­be­skyt­tel­ses­linje har el­lers hidtil fre­det kyst­linj­en for nye byg­ge­ri­er.

Ef­ter at ha­ve gen­nem­gå­et 35 an­søg­nin­ger præ­sen­te­re­de den nu­væ­ren­de re­ge­ring i ef­ter­å­ret de ud­valg­te pro­jek­ter, der bl. a. be­stod af ba­de­lan­de, wel­l­ness og luksus­ho­tel­ler

e tal­te in­ve­ste­rin­ger for op mod 4 mia. kr. og in­tet min­dre end 1,7 mil­li­on ek­stra turi­stover­nat­nin­ger spredt rundt i he­le lan­det.

For re­ge­rin­gen har det væ­ret et pre­sti­ge­pro­jekt at ska­be vækst i ud­kants­dan­mark, og ’ suc­ce­sen’ fik den til at be­bu­de end­nu fle­re kyst­pro­jek­ter .

» Vi er i en si­tu­a­tion, hvor der har væ­ret rig­tig man­ge pro­jek­ter, som har søgt, og der­for har vi i dag sagt til af­ta­le­par­ti­er­ne, at når vi præ­sen­te­rer ud­spil­let ’ Vækst i he­le Dan­mark’, så læg­ger vi op til at gi­ve mu­lig­hed for 15 nye for­søgs­ord­nin­ger. Det er klart, at det hå­ber vi, at vi kan fin­de op­bak­ning til blandt Fol­ke­tin­gets par­ti­er, « lød det den­gang fra er- hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen. Fat kug­le­ram­men igen Den drøm ser ud til at smul­dre. Et po­li­tisk fler­tal si­ger til BT, at de ik­ke er pa­ra­te til at god­ken­de 15 nye pro­jek­ter.

Par­ti­er­nes . skep­sis bun­der bl. a. i den kri­tik, som før­en­de for­ske­re i turis­me er kom­met med i BT. Her har de kri­ti­se­ret be­reg­nin­ger­ne bag fle­re pro­jek­ter og di­rek­te ad­va­ret mod kon­kur­ser og halv­tom­me ho­tel­ler ved de dan­ske ky­ster.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der var en del af for­ligskred­sen bag de ti for­søgs­pro­jek­ter, me­ner, at turist­po­ten­ti­a­let i ly­set af kri­tik­ken nu bør gran­skes, in­den der kan god­ken­des nye.

» De pro­jek­ter, vi skal gi­ve til­la­del­se til, skal ha­ve et hold­bart fun­da­ment. El­lers skal der ik­ke gi­ves en til­la­del­se, « si­ger er­hvervsord­fø­rer Mor­ten Bødskov.

De Kon­ser­va­ti­ve har og­så no­te­ret sig kri­tik­ken fra turis­me­for­sker­ne.

» Det gør na­tur­lig­vis ind­tryk. Dem, der ar­gu­men­te­rer for de man­ge nye for­søgs­pro­jek­ter, gør det med ud­gangs­punkt i me­re turis­me og vækst. Vi vil rig­tig ger­ne ha­ve vækst i de på­gæl­den­de om­rå­der, men vi tror ik­ke på, at det nød­ven­dig­vis er det her, der vil ska­be vækst, « si­ger Met­te Abild­gaard.

Tro­els Lund Poul­sen hav­de i går ik­ke mu­lig­hed for at stil­le op til in­ter­view, men send­te det­te skrift­li­ge svar:

» Vi er i gang med for­hand­lin­ger­ne om vækst­pak­ken, hvori re­ge­rin­gens for­slag om yder­li­ge­re 15 for­søgs­pro­jek­ter ind­går. Jeg lyt­ter til par­ti­er­nes for­slag og kom­men­ta­rer, men fø­rer ik­ke de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger gen­nem of­fent­lig­he­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.