Bal­kan­lan­de blo­ke­rer vej­en for mi­gran­ter og flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

Ma­kedo­ni­en har luk­ket sin græn­se ’ fuld­stæn­dig’ for mi­gran­ter og flygt­nin­ge. Det op­ly­ste en unavn­gi­ven po­li­tikil­de i går til Reu­ters. Ma­kedo­ni­ens be­slut­ning kom­mer, ef­ter at Slove­ni­en og Ser­bi­en ved mid­nat mel­lem tirs­dag og i går luk­ke­de de­res græn­ser for flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der øn­sker at rej­se læn­ge­re op gen­nem Eu­ro­pa.

I EU- lan­det Slove­ni­en op­ly­ser myn­dig­he­der­ne, at de to ene­ste und­ta­gel­ser gæl­der folk, der øn­sker at sø­ge asyl i lan­det samt mi­gran­ter, der har ’ et hu­ma­ni­tært for­mål i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne i Schen­gen- zo­nen’.

Det be­ty­der iføl­ge den slo­ven­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Miro Ce­far, at den så­kald­te ve­st­li­ge bal­kan­ru­te gen­nem Eu­ro­pa ’ ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer for il­le­ga­le mi­gran­ter’.

Iføl­ge det ma­kedon­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um fik in­gen mi­gran­ter lov til at kom­me ind i Ma­kedo­ni­en fra Græken­land tirs­dag. Den se­ne­ste tid har de ma­kedon­ske myn­dig­he­der lagt yder­li­ge­re be­græns­nin­ger på, hvor man­ge og hvil­ke flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der får lov til at pas­se­re lan­dets græn­se.

Kun vis­se flygt­nin­ge fra Sy­ri­en og Irak har i lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der få­et lov til at kom­me ind i lan­det, mens af­g­han­ske flygt­nin­ge har væ­ret ude­luk­ket. Si­den be­gyn­del­sen af året er over en mil­li­on men­ne­sker an­kom­met fra Tyr­ki­et til Græken­land, hvor­ef­ter de fle­ste har be­væ­get sig vi­de­re op langs bal­kan­ru­ten.

I fe­bru­ar stram­me­de fle­re lan­de de­res græn­se­kon­trol, ef­ter at Østrig sat­te et loft på 80 dag­li­ge asylan­søg­nin­ger. Her­ef­ter har den stram­me græn­se­kon­trol bredt sig ned gen­nem Eu­ro­pa.

Mindst 34.000 flygt­nin­ge og mi­gran­ter er i øje­blik­ket stran­det i Græken­land, for­di vej­en vi­de­re mod nord er spær­ret.

Den græ­ske re­ge­ring ven­ter, at an­tal­let i lø­bet af en må­ned vil nå helt op på 70.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.