Stak 14- årig pi­ge med kniv

BT - - NYHEDER -

DOM Chri­sti­ans­borgs op­mærk­som­hed, da hun over­faldt po­li­ti­ke­ren Na­ser Kha­ders dat­ter.

I en se­rie ar­tik­ler kun­ne BT for­tæl­le, at pi­gen var med i en pi­ge­ban­de på Ama­ger, der stod bag en ræk­ke over­fald på jæv­nal­dren­de pi­ger.

Over­fal­de­ne før­te til kri­tik af Kø­ben­havns Kom­mu­nes ind­sats over for pi­ger­ne, der trods ver­se­ren­de sa­ger om over­fald frit kun­ne for­la­de døg­nin­sti­tu­tio­nen Mul­ti­funC. Da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup blev kaldt i sam­råd, og Na­ser Kha­der kri­ti­se­re­de bå­de po­li­ti­et og Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

Den ene af pi­ger­ne, som i dag er 16 år, blev i går dømt for at ha­ve snit­tet og stuk­ket i en kun 14 år gam­mel pi­ge. Over­fal­det fandt sted på par­ke­rings­plad­sen for­an Aku­tin­sti­tu­tio­nen Klø­ver­mar­ken, der er dre­vet af Kø­ben­havns Kom­mu­ne. In­sti­tu­tio­nen er et mid­ler­ti­digt til­bud til un­ge mel­lem 14- 18 år, der ven­ter på at få de­res bo­si­tu­a­tion afk la­ret. Sy­et sam­men eft er kni­vover­fald Den 14- åri­ge pi­ge blev stuk­ket fl ere gan­ge med en kniv, så hun på­drog sig snit­sår i ven­stre overarm, ven­stre lår, ryg­gen og bryst­kas­sen.

» Ska­den i bryst­kas­sen var sy­nings­på­kræ­ven­de, mens de an­dre ska­der var min­dre al­vor­li­ge, « si­ger an­kla­ger Jo­nat­han Gas­se­holm.

Pi­gen, der før­te kni­ven, er tid­li­ge­re straff et for vold. Da over­fal­det på Kha­ders dat­ter fandt sted, var den nu 16- åri­ge pi­ge un­der den kri­mi­nel­le la­val­der og kun­ne ik­ke straff es. Den­ne gang idøm­te Kø­ben­havns By­ret den 16- åri­ge en så­kaldt ung­doms­sank­tion på to år.

» Jeg hå­ber vir­ke­lig, at de gør alt, hvad de kan, for at få hen­de langt væk fra min dat­ter og de an­dre pi­ger, hun har over­fal­det. Hvis der sker no­get med min dat­ter, mel­der jeg Kø­ben­havns Kom­mu­ne til po­li­ti­et, « si­ger Na­ser Kha­der. Stod frem og fi k død­strus­ler BT har og­så talt med to mødre, der tid­li­ge­re har stå­et frem og for­talt om over­fald på de­res døtre, be­gå­et af den sam­me pi­ge­ban­de. De­res op­træ­den i me­di­er­ne ud­lø­ste død­strus­ler, og i dag øn­sker de ik­ke at stå frem. Den ene op­ly­ser dog til BT, at hen­des dat­ter eft er over­fal­det føl­te sig så tru­et i sit lo­kal­mil­jø, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne be­vil­ge­de et op­hold på en eft er­sko­le et an­det sted i lan­det.

Di­rek­tør i Kø­ben­havns Kom­mu­nes So­ci­al­for­valt­ning An­ders Kir­chhoff øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig di­rek­te om den kon­kre­te sag, men skri­ver i en mail til BT:

» Vi sæt­ter al­tid re­so­lut ind, når vi skal hånd­te­re sa­ger, hvor un­ge har be­gå­et kri­mi­na­li­tet, og det er be­stemt og­så sket i den­ne sag. Det er ik­ke sik­kert, at vi på no­gen må­de kun­ne ha­ve for­ud­set og for­hin­dret den se­ne­ste ulyk­ke­li­ge hæn­del­se, men vi vil na­tur­lig­vis se på, om der er no­get, vi kan læ­re af sa­gen. Nu har ret­ten truff et be­slut­ning om det vi­de­re for­løb, og den føl­ger vi, « skri­ver han i en skrift lig ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.