Et hårdt bi- job

BT - - NYHEDER -

BIERNES KON­GE ud­tryk­ke smer­te på en ska­la til an­dre, så for at få det mest nøj­ag­ti­ge re­sul­tat, brug­te jeg min egen krop. For det an­det er jeg vant til at ar­bej­de med hon­ning­bi­er, så selv­om jeg sta­dig fø­ler smer­ten, svul­mer jeg ik­ke op, « si­ger Mi­cha­el L. Smith.

Si­den 2005 har Mi­cha­el Bi­stik Smith væ­ret bi­av­ler, så val­get af et stik­ken­de in­sekt faldt na­tur­ligt. Der­u­d­over kan stik­ket fra bi­en for­holds­vis let pro­vo­ke­res og stan­dar­di­se­res, hvor­for det blev valgt som eks­pe­ri­men­tets ud­gangs­punkt.

2,3 Svært eks­pe­ri­ment Mi­cha­el L. Smith for­kla­rer, at det til ti­der var svært at gen­nem­fø­re eks­pe­ri­men­tet, men at man som for­sker, gør hvad der skal til for at kom­me igen­nem. Der­for kan han nu og­så be­ret­te, at hånd­fla­den, testik­ler­ne og pe­nis­skaf­tet ran­ge­re­de no­gen­lun­de på li­nie i for­hold til smer­te fra bi­stik, mens at næ­se­bo­re­ne og over­læ­ben er i en helt an­den liga.

» Det gør rig­tig, rig­tig ondt at bli­ve stuk­ket i næ­se­bo­ret. Og ja, det gør ondt at bli­ve stuk­ket i de æd­le­re de­le, men et bi­stik i de æd­le­re de­le er ik­ke fa­ta­lt, som det kan væ­re i øjet el­ler næ­se­bo­ret, « si­ger Mi­cha­el L. Smith.

For­ske­ren er dog ik­ke i tvivl om, at det var det he­le værd, og at han vil­le gø­re det igen, hvis det kun­ne le­de til nye re­sul­ta­ter. Han be­skri­ver selv, at det vig­tig­ste ved eks­pe­ri­men­tet, er den nye vi­den om smer­te.

Overar­men

5

Un­de­rar­men

Bryst­vor­ten

Hån­dens over­si­de

5,3

6,7

Top­pen af lan­ge­fin­ge­ren

Kin­den

6,7

Bu­gen

Pe­nis­skaf­tet

Pun­gen

2,3

7

7,3

7

6,7

8,7

Over­lår

4,7

Fo­dens over­si­de

Is­sen

6

9

Næ­se­bo­re­ne

Over­læ­ben Top­pen af

lan­getå

2,3

Bag øret

5,3

5,3

Nak­ken

Læn­de­ryg­gen

4

TORS­DAG 10. MARTS 2016

3,7 KROP­PENS SMER­TE­PUNK­TER

Bal­den

5

Arm­hu­len

Knæha­sen

3,7

Læg

7

Hånd­le­det

Hånd­fla­den

10

9

8

7

3

2

1

Fod­så­len

5

4,7

7

Her kan du se, hvor det gør mest ondt at bli­ve stuk­ket af en bi. Mi­cha­el ’ Bi­stik’ Smith har ka­te­go­ri­se­ret smer­ten i et ske­ma fra 1 til 10, hvor 10 er det mest smer­te­ful­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.