Skør forsk­ning med me­ning

BT - - NYHEDER -

FORSK­NING Grin først, tænk bag­eft er. For selv­om forsk­ning i or­det » øh « og hvor på krop­pen, det gør mest ondt at bli­ve stuk­ket af en bi, kan vir­ke use­ri­øst, er der me­ning med gal­ska­ben. På sigt kan det nem­lig væ­re med til at dri­ve an­den forsk­ning frem. Så­dan for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef på Det Na­tur- og Biovi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet un­der Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jo­akim Gro­th, at man in­vi­te­rer de skø­re no­bel­pri­ser – Ig No­bel­pri­sen – ind på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» På over­fl aden vir­ker det som cra­zy forsk- ning, men man­ge af de ting, som bli­ver præ­sen­te­ret her, er grund­vi­den­skab. Der­for kan det vir­ke som om, at det ik­ke umid­del­bart har no­gen me­ning, men oft e kan det på et se­ne­re tids­punkt bru­ges i en el­ler fl ere sam­men­hæn­ge, « si­ger Jo­akim Gro­th.

Ig No­bel­pri­sen går til den mest us­and­syn­li­ge forsk­ning, som får folk til at gri­ne og der­eft er tæn­ke. Pri­sen skal få folk til at in­ter­es­se­re sig i vi­den­skab, me­di­cin og tek­no­lo­gi og har ek­si­ste­ret i me­re end 25 år. Tid­li­ge­re vin­de­re tæl­ler bl. a. Fran­cesco La­cqua­ni­ti fra Ita­li­en, som op­da­ge­de, at nog­le men­ne­sker vil­le væ­re fy­sisk i stand til at lø­be på over­fl aden af en sø – hvis de men­ne­sker og sø­en vel og mær­ke

var på må­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.