Skat­te­ge­vinst vent mil­li­o­ner af dansk

BT - - NYHEDER -

TAK, SKAT! års­op­gø­rel­sen, er der sta­dig 20 pro­cent, der skal fo­re­ta­ge æn­drin­ger. Så det er en rig­tig god idé at lø­be det igen­nem, « si­ger han.

Som no­get nyt er den så­kald­te de­leø­ko­no­mi vok­set mar­kant i lø­bet af de se­ne­ste år, og det kan be­ty­de, at nog­le dan­ske­re skal ind­be­ret­te ind­tæg­ter fra ek­sem­pel­vis pri­vat ud­lej­ning, til­fø­jer han. Snyd ik­ke dig selv Alt for man­ge dan­ske­re ha­ster igen­nem sy­ste­met og sny­der der­med sig selv for po­ten­ti­elt tu­sind­vis af kro­ner, fast­slår skat­te­eks­pert i De­loit­te Do­ris Er­land­sen.

» Slå­et sam­men kan de man­ge fradrag ha­ve en stor ind­fl ydel­se på det en­de­li­ge re­sul­tat. Der er der­for god øko­no­mi i at sæt­te et par ti­mer af til at tjek­ke, om alt nu og­så er, som det skal væ­re, « si­ger Do­ris Er­land­sen.

Der er dog og­så en grup­pe dan­ske­re, der får en sur be­sked fra Skat på man­dag: at de skal be­ta­le restskat. Sid­ste år dre­je­de det sig om ca. en mil­li­on dan­ske­re.

» Hvis man skal be­ta­le restskat, kan man i TastSelv få kla­ret be­ta­lin­gen med det sam­me med dan­kort. Jo tid­li­ge­re man be­ta­ler, des bil­li­ge­re slip­per man i ren­te, « si­ger Jør­gen Wis­sing Jensen.

Over­sky­den­de skat over 100.000 kr. bli­ver og­så sat ind på bor­ger­nes Nem­kon­to, men det ta­ger lidt læn­ge­re tid. Har man selv el­ler æg­te­fæl­len gæld til det off ent­li­ge, vil den over­sky­den­de skat bli­ve brugt til at be­ta­le af på gæl­den. Fri­sten for at op­ly­se æn­drin­ger el­ler til­fø­jel­ser til års­op­gø­rel­sen er 1. maj. Jo tid­li­ge­re man be­ta­ler, des bil­li­ge­re slip­per man i ren­te

Hånd­vær­ker­fradrag

Be­for­drings­fradrag

TORS­DAG 10. MARTS 2016

Du kan for 2015 få hånd­vær­ker­fradrag på op til 15.000 kr., inkl. moms for ar­bejds­løn til ser­vi­ce og ved­li­ge­hol­del­se på din bopæl. Fradra­get er for al­le med­lem­mer i hus­stan­den, der er fyldt 18 år se­ne­st 31. de­cem­ber 2015. For helårs­bo­li­ger er det et krav, at du bor i bo­li­gen, mens ar­bej­det bli­ver ud­ført. For fri­tids­bo­li­ger kan fradra­get kun an­ven­des af eje­ren og eje­rens æg­te­fæl­le. Du skal ha­ve be­talt for ar­bej­det se­ne­st 29. fe­bru­ar 2016 for at få fradrag i 2015. Du er be­ret­ti­get til be­for­drings­fradrag, hvis af­stan­den fra din bopæl til dit ar­bej­de er me­re end 12 km, uan­set om du cyk­ler el­ler kø­rer i bus, bil el­ler tog. Hvis be­for­drings­fradra­get er sat på au­to­ma­tisk, så tjek, at stræk­ning og an­tal­let af da­ge er kor­rekt. Hvis ik­ke fel­tet er ud­fyldt, skal du selv an­gi­ve det. Får du trans­por­ten be­talt af din ar­bejds­gi­ver – f. eks. ved pend­ler­kort, fri bil el­ler va­re­bil – skal du sør­ge for, at der ik­ke står et be­for­drings­fradrag på din års­op­gø­rel­se, da du el­lers kan ri­si­ke­re, at fradra­get bli­ver be­skat­tet som per­son­lig ind­komst. Du har ret til fradrag for bør­ne­bi­drag, indtil dit barn er fyldt 18 år, hvis du er ble­vet se­pa­re­ret, skilt, el­ler je­res sam­liv er op­hæ­vet. Du har og­så ret til fradrag for bør­ne­bi­drag til børn, du har få­et uden for æg­te­skab, så­fremt bar­net ik­ke bor hos dig.

Her­u­d­over er der fradrag, hvis du be­ta­ler æg­te­fæl­lebi­drag. Hvis du om­vendt mod­ta­ger æg­te­fæl­lebi­drag, skal du be­ta­le skat af be­lø­bet. Fo­to: Mads Jensen

Kil­de: De­loit­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.