Kri­sti­an Jensen: Vi får ros fra USA

BT - - NYHEDER -

B or­ger­kri­gen i Sy­ri­en og kam­pen for at ned­kæm­pe Is­la­misk Stat ( IS) var især på dags­or­de­nen, da uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen ( V) ons­dag var på be­søg hos den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry i Was­hin­g­ton.

Mø­det på om­kring en halv ti­me for­løb godt, ly­der det fra Kri­sti­an Jensen.

Iføl­ge den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster var der ame­ri­kansk ros og an­er­ken­del­se til det dan­ske bi­drag i kam­pen mod Is­la­misk Stat.

» Der var en stor an­er­ken­del­se fra ame­ri­kansk si­de af de væ­sent­li­ge bi­drag, Dan­mark le­ve­rer. «

» Vi er det eu­ro­pæ­i­ske land, der le­ve­rer mest i for­hold til ind­byg­ger­tal i kam­pen for at be­kæm­pe Is­la­misk Stat, « si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jensen ( V) til Ritzau.

Fre­dag i sid­ste uge kun­ne Kri­sti­an Jensen med­dele, at Dan­mark sen­der F- 16- fl y og spe­ci­al­trop­per i kamp mod Is­la­misk Stat, og at man­da­tet er ud­vi­det til at tæl­le Sy­ri­en og ik­ke kun Irak som tid­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.