Rig Ikea- ejer kø­ber kun tøj på lop­pe­mar­ke­der

BT - - NYHEDER -

SPAR­SOM­ME­LIG­HED Han grund­lag­de mø­bel­virk­som­he­den Ikea og er en af ver­dens ri­ge­ste mænd. Al­li­ge­vel er sven­ske Ing­var Kam­prad fan af lop­pe­mar­keds­fund. Det for­tæl­ler han i en do­ku­men­tar, der blev vist på sven­ske TV4 i går. » Det lig­ger i den små­land­ske na­tur at spa­re. Jeg tror ik­ke, jeg har no­get på, som ik­ke er købt på et lop­pe­mar­ked. Det be­ty­der, at jeg ger­ne vil sæt­te et godt ek­sem­pel, « si­ger Ing­var Kam­prad i do­ku­men­ta­ren.

I man­ge år var han højt på For­bes’ li­ste over ver­dens ri­ge­ste mænd, men i år er han fal­det ud af top- 500.

» Du er li­ge­som jeg en Små­land­bon­de­fyr. Vi har Små­land i vo­res blod, og vi ved, hvad en kro­ne er, selv om den ik­ke er li­ge så me­get værd, som da vi køb­te slik og gik i sko­le, « si­ger Ing­var Kam­prad til TV4- jour­na­li­sten Jes­per Börjes- son, der li­ge­le­des er vok­set op i Älm­hult.

Ikea- grund­læg­ge­ren fyl­der 30. marts 90 år. Og ef­ter at ha­ve væ­ret en del af den dag­li­ge le­del­se i Ikea i man­ge år, har han de se­ne­ste år trap­pet ned på ar­bej­det og er vendt til­ba­ge til Älm­hult i Små­land ef­ter me­re end 40 år i ud­lan­det. I 2014 blev hans yng­ste søn Mat­hi­as Kam­prad ud­nævnt til be­sty­rel­ses­for­mand i Ikea.

» Jeg er ut­ro­lig glad for at væ­re hjem­me og se al­le de gam­le ven­ner, som jeg vok­se­de op sam­men med, « si­ger han.

Älm­hult har væ­ret Ikeas hjer­te, si­den Ing­var Kam­prad op­ret­te­de virk­som­he­den, og det er her, den før­ste Ikea- bu­tik lig­ger. Den åb­ne­de i 1953.

Ikea har i dag 155.000 an­sat­te iføl­ge Ing­var Kam­prad. Der­u­d­over har virk­som­he­den en om­sæt­ning på om­kring 240 mil­li­ar­der sven­ske kro­ner og bu­tik­ker i 43 lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.