Re­gions­di­rek­tør fy­ret ef­ter be­stik­kel­ses­sag

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­ker­ne i Re­gion Sjæl­land har mi­stet til­li­den til re­gio­nens øver­ste le­del­se og har der­for be­slut­tet at frit­stil­le re­gio­nens øver­ste chef, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jens An­der­sen.

Det be­kræf­ter næst­for­mand i re­gions­rå­det Pe­ter Ja­cob­sen ( DF) over for sn. dk.

Frit­stil­lin­gen sker ef­ter af­slø­rin­gen af, at en lil­le grup­pe an­sat­te i re­gio­nens it- af­de­ling hvert år sør­ge­de for at tøm­me af­de­lin­gens bud­get ved at for­ud­be­stil­le va­rer hos it- fir­ma­et Atea. Må stå til an­svar » Det her har væ­ret så gra­ve­ren­de, at vi har væ­ret nødt til at re­a­ge­re. Det er nær­lig­gen­de, at den øver­ste an­svar­li­ge for tin­ge­ne må ta­ge sin del af an­sva­ret. Til­li­den mel­lem ad­mi­ni­stra­tion og le­del­se er væk, « si­ger Pe­ter Ja­cob­sen til sn. dk.

Hvor­vidt sa­gen får kon­se­kven­ser for an­dre i re­gio­nens ad­mi­ni­stra­tion, øn­sker Pe­ter Ja­cob­sen ik­ke at sva­re på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.