Nej, vi bru­ger pen­ge­ne på sund­hed og æl­dre

BT - - DEBAT -

mu­ligt at la­ve må­l­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger i ker­ne­vel­fær­den, hvis pen­ge­ne kom­mer ét sted fra. Der­for har man i man­ge år haft et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag i sta­ten, og nu har man det så og­så i kom­mu­ner­ne. Det er vig­tigt at hæft e sig ved, at der er ta­le om én pro­cent af kom­mu­ner­nes bud­get. Vi vil alt­så læg­ge en hund­re­de­del af bud­get­tet til si­de, så vi sik­rer, at vi

kan pri­o­ri­te­re be­stem­te om­rå­der. HenDet er sig­ten med om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get er

net­op at sik­re, at vi har pen­ge­ne til den uam­bi­tiøst

næ­re vel­færd. eff ek­ti­vi­se­rin­ger i dag. Der er sti­gen­de at si­ge, at det om­kost­nin­ger på grund af æn­drin­ger i og æl­dreom

ik­ke er mu­ligt be­folk­nings­sam­men­sæt­nin­gen. Nog­le rå­det til­ført 3,4 mil­li­ar­der kr. Nog­le af kom­mu­ner skal bru­ge fl ere pen­ge på at eff ek­ti­vi­se­re pen­ge­ne her­til kom fra om­pri­o­ri­te­æl­dre og an­dre på en øget til­strøm­rings­bi­dra­get. Det nyt­ter ik­ke no­get

for én pro­cent af ning til de­res sko­ler. Kom­mu­ner­ne at si­ge, at man ger­ne vil gi­ve pen­ge til har alt­så al­le­re­de en stor in­ter­es­se i at bud­get­tet sund­hed, hvis man ik­ke og­så vil fi nde eff ek­ti­vi­se­re, så de får mest mu­ligt ud af pen­ge­ne. Et­hvert valg in­de­bæ­rer et de­res pen­ge. En yder­li­ge­re på­t­vun­gen eff ek­ti­vi­se­ring fra­valg af no­get an­det. ud­mønt­er sig blot i en be­spa­rel­se.

at plan­læg­nin­gen af de en­kel­te kom­mu­ners bud­get blev fo­re­ta­get ude i kom­mu­ner­ne, som det og­så er til­fæl­det i dag. Men si­den der er et fl er­tal i Fol­ke­tin­get for et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag, så må vi i hvert fald sik­re os, at kom­mu­ner­ne er ga­ran­te­ret, at der ik­ke skal skæ­res ned. No­get, der me­get vel kun­ne ske, hvis Jakob El­le­mann- Jensen og hans kum­pa­ner får held med at bru­ge nog­le af pen­ge­ne på skat­te­let­tel­ser.

JEG SÅ HELST,

JAKOB EL­LE­MANN- JENSEN

DET ER KUN

SE­NE­ST FIK SUND­HEDS-

er uam­bi­tiøst at si­ge, at det ik­ke er mu­ligt at eff ek­ti­vi­se­re for én pro­cent af bud­get­tet. Det var mu­ligt at skæ­re i kom­mu­ner­nes ud­gift er un­der den tid­li­ge­re re­ge­ring, så mon ik­ke og­så det er mu­ligt nu? Jeg tror, at pri­va­te virk­som­he­der vil­le ræk­ke ar­me­ne i vej­ret, hvis de kun­ne nø­jes med at eff ek­ti­vi­se­re for en pro­cent om året. Det er en til­gang, vi kan ta­ge ved læ­re af, for selv­føl­ge­lig kan kom­mu­ner­ne bli­ve me­re eff ek­ti­ve, så der kan bli­ve fri­gjort pen­ge til ker­ne­vel­fær­den.

JEG SY­NES, DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.