Er dit barns mad­pak­ke god­kendt af sta­ten?

BT - - DEBAT -

Jeg le­ver i en sam­men­bragt fa­mi­lie. Det er som be­kendt et sam­men­stød mel­lem to for­skel­li­ge fa­mi­lie­kul­tu­rer, hvor selv de mind­ste de­tal­jer kan bli­ve til sto­re dis­kus­sio­ner. Min kæ­re­ste har for ek­sem­pel den hold­ning, at hans børn skal spi­se ’ sundt’ på­læg, før de må spi­se på­lægs­cho­ko­la­de, mens jeg selv og mi­ne børn ude­luk­ken­de spi­ser på­lægs­cho­ko­la­de på we­e­ken­dens hjem­me­bag­te bol­ler. Og hvad er det ’ sun­de’ på­læg så? Jo, det er for ek­sem­pel fed spe­gepøl­se prop­pet med kal­o­ri­er og kræft frem­kal­den­de til­sæt­nings­stoff er. ’ På­lægs­cho­ko­la­de vs. spe­gepøl­se’- de­bat­ten er der­for en klas­si­ker hjem­me hos mig. MAD ER ET føl­somt em­ne, og du har helt sik­kert og­så di­ne kla­re sym- og an­ti­pa­ti­er. Vi er jo for­skel­li­ge men­ne­sker med for­skel­li­ge hold­nin­ger og for­skel­lig smag. Men iføl­ge BUPL, pæ­da­go­ger­nes fag­for­e­ning, er al den for­skel­lig­hed no­get møg. I sid­ste uge meld­te BUPL så­le­des ud, at man bur­de ens­ret­te og stan­dar­di­se­re ma­den i al­le lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner, så samt­li­ge børn i he­le kon­ge­ri­get spi­ser det sam­me til frokost hver dag. FOR­MÅ­LET MED SÅ­DAN en stats­ligt kon­trol­le­ret mad­pak­ke er at fj er­ne de på­lægs­cho­ko­la­demad­der, som der åben­bart lig­ger fl ere af i fat­ti­ge børns mad­kas­ser end i ri­ge børns mad­kas­ser. NU SY­NES JEG så­dan set, at det er fi nt at hjæl­pe res­sour­cesva­ge fa­mi­li­er med at bli­ve lidt sun­de­re, hvis det er det, de øn­sker. Og per­son­ligt er jeg og­så stor til­hæn­ger af ma­d­ord­nin­ger i in­sti­tu­tio­ner­ne, så man slip­per for at smø­re mad­pak­ke. Men jeg sy­nes, at tvan­gen og ens­ret­nin­gen er den helt for­ker­te vej at gå. Hvor­for ik­ke ba­re hjæl­pe de børn, det hand­ler om – og la­de re­sten væ­re? Lad det dog væ­re op til den en­kel­te for­æl­dre­be­sty­rel­se, om man øn­sker en ma­d­ord­ning el­ler ej. VI BØR HA­VE fri­hed til for­skel­lig­hed. Og så er det der med sund­hed jo hel­ler ik­ke så en­kelt, at man ba­re li­ge kan af­gø­re, om en mad­pak­ke er vær­dig til at bli­ve god­kendt med sta­tens stem­pel. Sid­ste år var det for ek­sem­pel frem­me, at fl ere af lan­dets in­sti­tu­tio­ner sim­pelt­hen for­bød for­æl­dre­ne at put­te be­stem­te mad­va­rer i mad­kas­sen – for ek­sem- Er man sik­ker på, at an­ti­de­pres­siv me­di­cin har en eff ekt? pel Da­no­ne- yog­hurt, mæl­kesnit­ter og på­lægs­cho­ko­la­demad­der. Men er en mad­pak­ke med mas­ser af grønt­sa­ger, rug­brød, fi skepå­læg og så en en­kelt på­lægs­cho­ko­la­demad me­re us­und end en mad­pak­ke med seks fl ade med rul­lepøl­se og in­tet an­det? FAK­TISK HAR VI haft en tvun­gen stats­kon­trol­le­ret ma­d­ord­ning tid­li­ge­re. Men er­fa­rin­ger­ne blev hur­tigt så dår­li­ge og protesterne så højlyd­te, at ord­nin­gen eft er min­dre end to år – i 2010 - blev drop­pet igen. Skrækind­j­a­gen­de bil­le­der af grå, smat­te­de og vaku­um­pak­ke­de mad­der var me­re, end den da­væ­ren­de bor­ger­li­ge re­ge­ring kun­ne hol­de til. Po­li­ti­ker­nes væl­ge­rangst kan man trods alt bru­ge til no­get en gang imel­lem. LAD NU VÆ­RE med at gen­ta­ge fejl­en. For­skel­lig­hed er smukt, børn er for­æl­dre­nes an­svar, og stats­lig ens­ret­ning kom­mer der sjæl­dent no­get godt ud af. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg selv kan be­stem­me, hvad jeg put­ter i mun­den – og hvad mi­ne børn skal ha­ve at spi­se. Og at jeg kun skal dis­ku­te­re mi­ne på­lægs­cho­ko­la­demad­der med min kæ­re­ste og ik­ke med di­ver­se off ent­ligt an­sat­te per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.