Kryd­stogtski­be­nes

BT - - NYHEDER -

FLY­DEN­DE HO­TEL Et va­ske­æg­te ’ sø­mon­ster’. Det er, hvad kryd­stogt­gæ­ster in­den læn­ge kan kla­tre om bord på. Til maj i år stæv­ner ver­dens stør­ste kryd­stogtskib ud på sin jom­fru­rej­se. Med en læng­de på 361 me­ter er ’ Har­mony of the Seas’ læn­ge­re end Eif­feltår­net, hvis det blev lagt ned. Pa­ris’ ken­de­tegn ra­ger 324 me­ter op i luf­ten.

» Tren­den er, at ski­be­ne bli­ver sta- dig stør­re, « si­ger Ar­nt Møl­ler Pe­der­sen fra Co­pen­ha­gen Malmö Port ( CMP), der er an­svar­lig for kryd­stogt­tra­fik­ken i Kø­ben­havn.

Som det ser ud nu, vil 2017 slå al­le tid­li­ge­re re­kor­der. CMP for­ven­ter, at 850.000 kryd­stogt­gæ­ster vil læg­ge vej­en for­bi Kø­ben­havn næ­ste år. I så fald vil det slå den hid­ti­di­ge re­kord fra 2012, hvor tal­let var 840.000.

Iføl­ge Ar­nt Møl­ler Pe­der­sen er det og­så en rej­se­form, der vin­der ind­pas blandt dan­sker­ne og bli­ver me­re og me­re populært. ’ Den nye tids char­ter­rej­se’ » Det er ble­vet den nye tids char­ter­rej­ser. Man får me­get for pen­ge­ne, kva­li­te­ten er høj, og så er det me­get Det er ble­vet den nye tids char­ter­rej­ser. Man får me­get for pen­ge­ne, kva­li­te­ten er høj, og så er det me­get va­nedan­nen­de va­nedan­nen­de, « si­ger han og for­tæl­ler, at frem­tids­ud­sig­ter­ne for kryd­stog­tin­du­stri­en er go­de med sti­gen­de ef­ter­spørgsel og fle­re og stør­re ski­be på vej fra værf­ter­ne.

Et af dem er alt­så ’ Har­mony of the Seas’, hvor der vil væ­re plads til 5.470 pas­sa­ge­rer. Det er fak­tisk fær­re end ’ Oa­sis of the Seas ’ fra sam­me re­de­ri, der har den fo­re­lø­bi­ge re­kord med 6.200 pas­sa­ge­rer.

Til gen­gæld er der gjort me­re ud af at skrue op for ople­vel­ser­ne på tværs af de 16 dæk. Luksus­ski­bet by­der så­le­des på fle­re spek­taku­læ­re til­tag og fa­ci­li­te­ter. Bå­de in­den­for og uden­for. I ba­ren vil ro­bot­ter ser­ve­re din mar­ti­ni ’ sha­ken’ el­ler ’ stir­red’ – el­ler så­gar ’ mud­d­led’ el­ler ’ strai­ned’. Den kan du ny­de til Bro­adway- mu­si­ca­len ’ Grea­se’, el­ler mens du sur­fer på det hur­tig­ste internet på ha­vet. Ver­dens hø­je­ste hav- rut­sje­ba­ne Uden­for kan ba­de­land­sen­tu­si­a­ster slå sig løs i trio­en af van­d­rut­sje­ba­ner, ’ The Per­fect Storm’, som stræk­ker sig over fle­re ni­veau­er. El­ler de kan ka­ste sig i af­grun­den og gli­de ti eta­ger ned ad ver­dens hø­je­ste rut­sje­ba­ne til havs, ’ Ul­ti­ma­te Aby­ss’.

» Ski­bet er langt hen ad vej­en en desti­na­tion i sig selv, « si­ger Ar­nt Møl­ler Pe­der­sen, der har væ­ret om bord på ’ Har­mony of the Seas’, mens det blev byg­get, og kal­der det enor­me skib ’ im­po­ne­ren­de’. Han er bl. a. fa­sci­ne­ret af mi­ni- ko­pi­en af Cen­tral

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.