Be­skidt hem­me­lig­hed bag nor­ske to­baks­mil­li­ar­der

BT - - NYHEDER -

FOR­MUE Den 19- åri­ge nor­ske te­e­na­ger Ale­xan­dra An­d­re­sen blev i sid­ste uge ver­den­skendt, da fi­nans­ma­ga­si­net For­bes ud­nævn­te hen­de til ver­dens yng­ste mil­li­ar­dær. Den næstyng­ste er hen­des 20- åri­ge sto­re­sø­ster Kat­ha­ri­na An­d­re­sen. Et kig på de to nor­ske sø­stres In­s­ta­gram- pro­fi­ler afslører hur­tigt, at de un­ge mil­li­ar­dæ­rer le­ver et ek­stra­va­gant liv i sus og dus med alt, hvad der­til hø­rer af ekso­ti­ske fe­ri­er på luksus- ya­ch­ter, dy­re pel­se og sko fra top­de­sig­ne­re som Jim­my Choo og Va­len­ti­no.

Men der gem­mer sig en dy­ster hem­me­lig­hed bag An­d­re­sen- fa­mi­li- ens for­mue.

» An­d­re­sen- fa­mi­li­ens rig­dom skyl­des blandt an­det, at de­res fir­ma var skyld i an­dres li­del­se, « si­ger dr. Karl Erik Lund, som er forsk­nings­di­rek­tør ved de­par­te­men­tet for al­ko­hol, stof­fer og to­bak ved Nor­ges fol­kes­und­heds­in­sti­tut, til Daily Mail. In­drøm­me­de bør­ne­ar­bej­de Til­ba­ge i 2001 blev fa­mi­lie­fir­ma­et Tie­de­manns To­baks­fa­brik gen­stand for en kæm­pe­skan­da­le i Nor­ge, da det blev af­slø­ret, at 20- 30 pro­cent af den to­bak, de tjen­te styr­ten­de på, kom fra plan­ta­ger i Zim­bab­we og Ma­lawi, som brug­te bør­ne­ar­bej­de­re på un­der 10 år. Nor­ske sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner for­lang­te en boy­kot mod fir­ma­et

Ale­xan­dra og Kat­ha­ri­nas far, Jo­han H. An­d­re­sen, øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig om den prekæ­re sag, men Tie­de­manns tals­mand måt­te hårdt pres­set in­drøm­me, at det hæ­der­kro­ne­de nor­ske fir­ma – som har væ­ret på An­d­re­sen- fa­mi­li­ens hæn­der si­den 1849 – kend­te til, at de tjen­te pen­ge på ud­nyt­tel­sen af afri­kan­ske bør­ne­ar­bej­de­re.

» Vi ta­ger af­stand fra bør­ne­ar­bej­de og for­sø­ger at etab­le­re en form for kva­li­tets­kon­trol med vo­res le­ve­ran­dø­rer, « sag­de tals­man­den, men til­fø­je­de så:

» Prin­ci­pi­elt er vi imod bør­n­ar­bej­de. Men hvad kan vi gø­re? «

I 2005 solg­te Jo­han H. An­d­re­sen de sid­ste af si­ne ak­tier i fa­mi­lie­fir­ma­et af ’ eti­ske år­sa­ger’.

Det ind­brag­te ham den net­te sum af 500 mio. dol­lar ( 3,38 mia. kr. i da­gens kurs).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.