FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Star­ten: Play­boy blev grund­lagt af Hugh Hef­ner i Chi­ca­go i 1953 og fik hur­tigt suc­ces med sit mi­ks af jour­na­li­stik og nø­gen­bil­le­der hver må­ned. Før­ste ud­ga­ve: Blev slet ik­ke da­te­ret med må­ned, da Hugh Hef­ner ik­ke var sik­ker på, at der vil­le ud­kom­me me­re end ét ek­sem­plar. Den før­ste Play­ma­te: Det var in­gen an­dre end Hol­lywood- stjer­nen Ma­rilyn Mon­roe, og hen­des nøg­ne til­ste­de­væ­rel­se var med­vir­ken­de til, at ma­ga­si­net var ud­solgt ef­ter få uger. Ka­nin- log­o­et: Den iko­ni­ske sil­hu­et af et ka­nin­ho­ved med op­ret­stå­en­de ører er ble­vet en stor del af ma­ga­si­nets iden­ti­tet. Ud­over bla­det sæl­ger Play­boy og­så en del mer­chan­di­se så­som par­fu­mer og tøj med det vel­kend­te logo på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.