Dan­kor­tet blev brugt 96 mio. gan­ge

BT - - NYHEDER -

Skudå­ret gav dan­sker­ne én ek­stra dag til at svin­ge dan­kor­tet i fe­bru­ar. Og det ses ty­de­ligt i dan­kort­for­bru­get.

I fe­bru­ar blev der om­sat for 27,2 mil­li­ar­der kro­ner med dan­kort, hvil­ket er en stig­ning på næ­sten 13 pro­cent sam­men­lig­net med fe­bru­ar sid­ste år, skri­ver Nets i en pres­se­med­del­el­se.

Men selv om for­bru­ger­ne i alt brug­te pla­stik­kor­tet 95,9 mil­li­o­ner gan­ge til be­ta­lin­ger og over­fø­rel­ser, be­ty­der det ik­ke, at pri­vat­for­bru­get er ste­get, vur­de­rer che­fø­ko­nom ved Dan­ske Bank Las Ol­sen.

» Det skyl­des ik­ke, at for­bru­get er ste­get, men sna­re­re at der var en ek­stra dag i fe­bru­ar på grund af skudå­ret, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.