Frem med sol­bril­ler og kor­te ær­mer!

BT - - NYHEDER -

FOR­ÅR PÅ VEJ

» Et høj­tryk over Nord­s­ø­en sen­de var­me­re luft ned over Dan­mark fra nord­vest. Det vil væ­re en ret fug­tig luft, så der vil nok og­så kom­me sky­er ind over lan­det, « si­ger Ste­en Her­man­sen.

Men so­len er hel­dig­vis i for­års­hu­mør, så den vil gø­re sit til, at sky­dæk­ket for­svin­der.

» Der er go­de chan­cer for, at so­len ef­ter­hån­den bræn­der sig igen­nem sky­er­ne. Gør den det, kan vi få rig­tig flot for­år­s­vejr med tem­pe­ra­tu­rer på 12, ja, må­ske end­da op til 15 gra­der, « si­ger Ste­en Her­man­sen.

Og så vil man­ge sol­hungren­de dan­ske­re nok hop­pe i let­te­re tøj ef­ter fle­re må­ne­der med hal­størklæ­der, lan­ge jak­ker og frysen­de ører. Ned­bør til nord­mæn­de­ne Chan­cer­ne for flot for­år­s­vejr er især go­de, hvis høj­tryk­ket på sin vej mod Dan­mark be­væ­ger sig over de nor­ske fjel­de. Så vil sky­er­ne gi­ve nord­mæn­de­ne ned­bør og væ­re så godt som for­duf­tet, når var­men ram­mer Dan­mark. Det ly­der da som al­le­ti­ders plan, gør det ik­ke?

Ste­en Her­man­sen un­der­stre­ger dog, at for­år­s­var­men kun bli­ver en re­a­li­tet, hvis so­len får bugt med sky­dæk­ket i lø­bet af næ­ste uge.

» Hvis so­len ik­ke får brændt sky­er­ne af, må vi dog nø­jes med de for års­ti­den ty­pi­ske 6 til 10 gra­der, « for­tæl­ler han. Slut med regn og rusk Ef­ter den læn­ge ven­te­de pe­ri­o­de med var­me og for­år i luf­ten, bli­ver det igen køli­ge­re. Men det er og bli­ver slut med regn og rusk, ly­der det op­mun­tren­de fra DMI.

» Frem mod næ­ste we­e­kend ser det ud til, at der igen kom­mer kol­de­re luft ned over Dan­mark fra nord. Det gi­ver en ny pe­ri­o­de med nat­te­frost og tre til ot­te gra­ders var­me om da­gen. Men til gen­gæld er det me­re sta­bilt vejr uden ned­bør og med bed­re chan­ce for solskin, « lover Ste­en Her­man­sen.

I på­skeu­gen bli­ver vej­ret desvær­re me­re usta­digt. Fron­ter med blæst og regn vil pas­se­re lan­det fra syd­vest og vest. Tem­pe­ra­tu­rer­ne sta­bi­li­se­rer sig dog på de for års­ti­den hæ­der­li­ge syv til 12 gra­der, for­tæl­ler ener­gi- og er­hvervs­me­te­o­r­o­lo­gen, som godt tør læg­ge ho­ve­d­et på blok­ken:

» Der er in­gen tegn på, at vi får fle­re sne­by­ger før til næ­ste vin­ter og næp­pe hel­ler slud og hag­l­by­ger, « si­ger Ste­en Her­man­sen.

En­de­lig, tør vi vist godt til­fø­je.

For­å­ret er på vej! Der er go­de chan­cer for, at so­len ef­ter­hån­den bræn­der sig igen­nem sky­er­ne. Gør den det, kan vi få rig­tig flot for­år­s­vejr med tem­pe­ra­tu­rer på 12, ja, må­ske end­da op til 15 gra­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.