Den ’ fem­te be­at­le’ død

BT - - NAVNE -

FAR­VEL Ge­or­ge Martin, en af ver­dens mest kend­te og respek­te­re­de mu­sikpro­du­ce­re, er død. Den tid­li­ge­re trom­mesla­ger i The Be­at­les, Ringo Starr, skri­ver på Twit­ter om Ge­or­ge Martin, der blev 90 år.

’ Gud vel­sig­ne Ge­or­ge Martin. Fred og kær­lig­hed til Ju­dy og hans fa­mi­lie. Kær­lig­hed fra Ringo og Bar­ba­ra. Ge­or­ge vil bli­ve sav­net, skri­ver Starr.’

Og­så den tid­li­ge­re Oa­sis- for­san­ger Li­am Gal­lag­her har twe­e­tet en kort­fat­tet kon­do­len­ce.

» Sir Ge­or­ge Martin RIP LG x « , skri­ver Gal­lag­her.

Den kend­te tal­ks­howvært og de­bat­tør Pi­ers Mor­gan har og­så fl ere lo­vord om Martin.

’ RIP Sir Ge­or­ge Martin. Den fem­te Be­at­le, ek­stra­or­di­nær pro­du­cer & mu­sisk ge­ni,’ skri­ver Pi­ers Mor­gan.

Den stor­sæl­gen­de san­ger Josh Gro­ban er og­så gå­et til ta­ster­ne for at ære den le­gen­da­ri­ske pro­du­cer.

’ Hver gang jeg ind­spil­ler på Ab­bey Ro­ad ( ver­den­skendt mu­sik­s­tu­die nør­der jeg og le­ger med sir Ge­or­ge Mar­tins mi­kro­fon. Hvil­ket øre, hvil­ket liv, hvil­ken arv,’ skri­ver Gro­ban. Op­da­ge­de The Be­at­les Ge­or­ge Martin var bedst kendt for at op­da­ge og pro­du­ce­re stort set al mu­sik af The Be­at­les.

Grup­pen fra Li­ver­pool hav­de fl ere Jeg er så ked af at hø­re, at vo­res kæ­re­ste Ge­or­ge Martin er gå­et bort. Han var en sand gent­le­man og som en an­den far for mig Paul McCart­ney, på sin hjem­mesi­de af­slag i ba­ga­gen, da de mød­te pro­du­ce­ren og pla­de­sel­skabs- bos­sen Ge­or­ge Martin for før­ste gang i 1962.

Ge­or­ge Martin tro­e­de fak­tisk hel­ler ik­ke rig­tigt på The Be­at­les, men no­get fi k ham al­li­ge­vel til at se et po­ten­ti­a­le.

Be­slut­nin­gen sik­re­de ham eft er­føl­gen­de en plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som den må­ske vig­tig­ste mu­sikpro­du­cer no­gen­sin­de.

Som pro­du­cer har han stå­et bag 30 før­ste­plad­ser på hit­lis­ter­ne i Eng- land og 23 før­ste­plad­ser i USA. Den se­ne­ste før­ste­plads fi k han, da han var pro­du­cer på san­gen ’ Good­bye Eng­land’s Ro­se’, som var Elt­on Jo­hns hyl­dest til prin­ses­se Di­a­na.

Den end­te med at bli­ve den bedst sæl­gen­de sing­le i en­gelsk mu­sik­hi­sto­rie. Den slags re­kor­der var Ge­or­ge Mar­tins cv fyldt med, og han blev da og­så ad­let af dron­ning Eliza­beth for sin ind­sats.

Ge­or­ge Martin gik på pen­sion i 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.