Der­for le­ver Brønd­by med ’ Oscar’

BT - - BALLADE I BRØNDBY -

SKRØBELIGHEDEN VED AT ha­ve én rig ejer af en fod­bold­klub blev ud­stil­let i en nær­mest per­fekt ca­se i går i Brønd­by. Brønd­by er så rin­ge en stør­rel­se uden rig­mand Jan Bech An­der­sen, at selv­om han li­ge nu er klub­bens åben­lyst stør­ste pro­blem, blev en di­rek­tør fy­ret, og en træ­ner gik, da skå­re­ne skul­le fe­jes sam­men, eft er at net­op Jan Bech An­der­sen var ble­vet af­slø­ret som harsk un­dercover- kri­ti­ker af si­ne eg­ne ker­ne­me­d­ar­bej­de­re på et fan­forum.

Brønd­by i dag er ik­ke stær­ke­re, end at Jan Bech An­der­sen sta­dig sad som klub­bens stær­ke mand og tal­te om fuld op­bak­ning blandt me­d­ar­bej­de­re og be­sty­rel­se på et pres­se­mø­de i går.

De har ik­ke råd til an­det end fuld op­bak­ning.

For Brønd­by er en for­ret­ning, der har afl eve­ret un­der­skud i de seks se­ne­ste års­rap­por­ter - lagt sam­men lø­ber de seks års rø­de tal op li­ge i un­der­kan­ten af 550 mil­li­o­ner kro­ner, og Brønd­by har i åre­vis kæm­pet en kamp på sponsor­mar­ke­det. Når man har så­dan en for­ret­ning, ky­ler man ik­ke man­den ud, når han med si­ne in­ve­ste­rin­ger - bå­de hid­ti­di­ge og mu­li­ge frem­ti­di­ge - re­elt bæ­rer he­le for­ret­nin­gen.

I så­dan en klub la­der man man­den med den svig­ten­de døm­me­kraft over­le­ve.

Og det gjor­de han så, Jan Bech An­der­sen, over­le­ve­de, mens ek­stræ­ner Tho­mas Frank kun­ne si­ge et far­vel, der var præ­get af så me­get vær­dig­hed og or­dent­lig­hed, at man måt­te spør­ge sig selv, hvor­dan han tæm­me­de det, der måt­te bob­le in­de i ham af fru­stra­tio­ner over den op­før­sel, han hav­de væ­ret ud­sat for.

Jan Bech An­der­sen kun­ne må­ske læ­re no­get om at tøj­le sig selv dér.

For det har han ik­ke ev­net i sin age­ren som ’ Oscar’ på et in­ter­net­forum blandt Brønd­by­fans. Han in­drøm­me­de blankt i går, at han hav­de la­det det lø­be af med sig ved ta­sta­tu­ret ved fl ere lej­lig­he­der. Han und­skyld­te og er­kend­te, at det var en uac­cep­ta­bel op­før­sel. Det klæd­te ham, men uden vi går i bro over for­ma­tet i den indrømmelse, skal vi spør­ge hin­an­den, hvil­ke an­dre ve­je han hav­de? Nej, in­gen. DER ER IN­GEN grund til at tro, at Jan Bech An­der­sen har øn­sket at bli­ve op­da­get i rol­len som ’ Oscar’ for at ud­lø­se den­ne pa­lads­re­vo­lu­tion. Han kun­ne ba­re - som det for­ment­lig har væ­ret pla­nen læn­ge - ha­ve skift et Tho­mas Frank ud på en me­re ro­lig må­de til som­mer med en ch­eft ræ­ner, han tror me­re på.

Han har med sin age­ren i de­bat­ten med fan­se­ne vel øn­sket at præ­ge de­bat­ten i en ret­ning, der ik­ke ba­re fl ug­te­de med hans ret­ning, men var hans ret­ning. Han har øn­sket at gø­de jor­den for de syns­punk­ter, han vil­le ha­ve ud at le­ve blandt fol­ket i klub­ben.

Det er jo ik­ke dumt. Det var ba­re sjæl­dent ue­le­gant ud­ført. Og det var ik­ke en for­mand vær­digt.

På sit pres­se­mø­de i går sag­de Jan Bech An­der­se, at ’ vi skal væ­re ær­li­ge’. Or­de­ne lå sløjt i hans mund. OG HVIL­KEN STA­TUS gør vi så over Tho­mas Franks to og et halvt år som Brønd­by- træ­ner?

Det let­te­de al­drig rig­tigt, og han fi k el­lers ret lang tid til at nå en vis fl yve­høj­de. Ja, pro­jek­tet æn­dre­de sig un­der­vejs, og ja, trup­pen er hver­ken li­ge så dyr el­ler god som FC Midtjyl­lands el­ler FC Kø­ben­havns. Det skal vi gi­ve ham. Men jeg vil og­så hu­ske, at han al­drig fi k pil­let de for­bløff en­de sto­re dyk ud af hol­det, der gør, at Brønd­by hel­ler ik­ke i hans pe­ri­o­de blev et rig­tigt top­hold.

Nu har man så he­vet Auri Sk­ar­ba­li­us frem som en mid­ler­ti­dig løs­ning. Det var sam­me Auri, som af Al­do Pe­ter­sen blev fy­ret for at gø­re plads til Tho­mas Frank, men som si­den er vendt til­ba­ge til klub­ben for at træ­ne U19hol­det.

Det er en klub­mand, der ta­ger den tjans igen på det­te tids­punkt, og det er i sig selv sym­pa­tisk.

Jeg sy­nes og­så, at det si­ger en del om Brønd­bys for­fat­ning, at vi er til­ba­ge ved Auri, der stod i spid­sen i sæ­so­nen, da kon­kurs og nedryk­ning tru­e­de. Der er Brønd­by trods alt ik­ke li­ge nu, men ka­os er et ri­me­ligt ord.

Man har en for­mand, der ik­ke for­stod sin rol­le. Og man har en træ­ner, der ri­mer på bund­hold.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.