Første­væl­ge­rens bom­ber ude­blev

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN SID­DER IK­KE til­ba­ge med en pæ­re svæ­ven­de over hat­ten eft er Åge Ha­rei­de i går eft er­mid­dag udt­og sin før­ste imø­de­se­te lands­hold­strup ba­re halvan­den ki­lo­me­ter fra dansk fod­bolds øje­blik­ke­li­ge ’ Gro­und Zero’ i Brønd­by. Den nye land­stræ­ners 23 ud­tag­ne nav­ne pe­ger ik­ke i én ret­ning, li­ge­som det hel­ler ik­ke kan ud­le­des, hvil­ken for­ma­tion der fremad­ret­tet bli­ver nord­man­dens fa­vo­rit. Det var fa­cit eft er Ha­rei­des før­ste tur ved mi­kro­fo­nen.

Der var ik­ke no­get epo­ke­gø­ren­de ge­ne­ra­tions­skift e. Men det er bå­de for­ven­te­ligt og for­stå­e­ligt. Der var hel­ler ik­ke no­gen ’ Den­nis Rom­me­da­hl’, der som før­ste gang Mor­ten Ol­sen i 2000 udt­og en lands­hold­strup, pe­ge­de i ret­ning af en vis spil­lestil. Og der var hel­ler in­tet en­de­ligt op­gør med Ol­sens tan­ker og de spil­le­re, han ka­ste­de sin kær­lig­hed på. IN­TET AF DET var egent­lig over­ra­sken­de. Men hav­de man pum­pet sig selv op til klar­syn og den sto­re re­vo­lu­tion, blev man en smu­le skuff et over Ha­rei­des de­but som første­væl­ger i sko­le­går­den.

Der var dog små in­di­ka­tio­ner, når det gæl­der et par af de sto­re spørgs­mål, der har rejst sig op til Ha­rei­des før­ste sto­re be­slut­nings­run­de. Da­ni­el Ag­ger lig­ner en mand, der og­så frem­over fi gu­re­rer på det dan­ske lands­hold. Det sam­me gør Wil­li­am Kvist. Det før­ste er go­de nyhe­der, mens Wil­li­am Kvists po­si­tion bå­de skal og vil væ­re gen­stand for de­bat.

Der­næst står det klart, at der me­get vel kan væ­re tre cen­tra­le for­svars­spil­le­re i for­ma­tio­nen, når star­top­stil­lin­gen mod Island lan­der om et par uger – og så lig­ner den tid­li­ge­re AaB- mand Hen­rik Dals­gaard afl øse­ren for Lars Ja­cob­sen på høj­re ba­ck. Hvis Ha­rei­de vel at mær­ke væl­ger at stil­le op med de­ci­de­re­de ba­ck­er … Det står fort­sat en smu­le uklart, hvad Åge Ha­rei­de vil. Li­ge nu ser det mest af alt ud til, at han fort­sæt­ter ad sam­me vej som Mor­ten Ol­sen, men er kørt over i et an­det spor DET VAR ET par af de svar, der kom på bag­grund af de 23 ud­valg­te. Men så er der de in­for­ma­tio­ner, der slip­per ud af mund­vi­gen, når land­stræ­ne­ren eft er­føl­gen­de sva­rer på spørgs­mål.

Her var vra­ge­de Ni­ck­las Bendt­ner na­tur­lig­vis et stort em­ne. An­gri­be­ren er gan­ske en­kelt ik­ke med, for­di han ik­ke skal og vil vi­se sig selv frem i den for­fat­ning, han net­op nu er i uden spil­le­tid i ty­ske Wol­fsburg. Den be­slut­ning kan me­get vel vi­se sig for­nuft ig, selv om jeg ger­ne hav­de set lan­dets bed­ste spy­d­spids in­d­rul­le­ret un­der den nye land­stræ­ner fra dag ét.

I ste­det skal Yus­suf Poul­sen, Martin Brait­hwai­te og ik­ke mindst Nicolai Jør­gen­sen slås om det an­tal an­grebs­plad­ser, der fort­sat står et spørgs­måls­tegn ud for. Her ser jeg i skri­ven­de stund Jør­gen­sen som den bed­ste kan­di­dat.

Spørgs­måls­tegn vir­ker det imid­ler­tid ik­ke til, at der er ud for un­ge An­dreas Chri­sten­sen. Han lig­ner en star­ter fra før­ste se­kund, li­ge­som bå­de Jan­nik Vester­gaard og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kan se frem til stør­re og me­re sik­re rol­ler end un­der Mor­ten Ol­sen. Det kan vi­se sig en­dog rig­tig po­si­tivt med blik på frem­ti­den. NÅR ALT DET­TE læg­ges sam­men, kom­mer der ik­ke to stre­ger un­der fa­cit. For det står fort­sat en smu­le uklart, hvad Åge Ha­rei­de vil. Li­ge nu ser det mest af alt ud til, at han fort­sæt­ter ad sam­me vej som Mor­ten Ol­sen, men er kørt over i et an­det spor.

Nord­man­den har dog mas­ser af tid til at æn­dre på det­te og fi nde den afk ør­sel, han vil ud af. Men først vil han læ­re sin trup, hol­dets hie­rar­ki og de so­ci­a­le og spil­le­mæs­si­ge me­ka­nis­mer at ken­de.

Det vir­ker for­nuft igt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.