Van Gaal på re­kord­j­agt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRES blev det 2- 1 på An­fi eld, og i den­ne sæ­son har Uni­ted vun­det de ind­byr­des liga- op­gør hen­holds­vis 3- 1 og 1- 0.

» Selv­føl­ge­lig vil jeg ha­ve det fi nt med den­ne re­kord. Men det er en kuri­ø­si­tet, at Uni­ted un­der min le­del­se har be­sej­ret Li­ver­pool så man­ge gan­ge. Til gen­gæld har vi i sam­me pe­ri­o­de tabt til hold, som vi bur­de ha­ve be­sej­ret, « sag­de Lou­is van Gaal på et pres­se­mø­de før kam­pen. Hjem­lig for­be­re­del­se Det fo­re­gik i Man­che­ster i går for­mid­dag. Un­der nor­ma­le for­hold skul­le det ha­ve væ­ret af­vik­let i Li­ver­pool, men for­di Eu­ro­pa Le­ague- ot­ten­de­dels­fi na­len spil­les i Eng­land, har Uni­ted af UE­FA få­et dis­pen­sa­tion til først at dukke op til kam­pen få ti­mer før ki­ck­off .

» Det har vi det fi nt med. Så kan vi for­be­re­de os, som vi gør til al­min­de­li­ge liga­kam­pe på vo­res eget an­læg, « sag­de Lou­is van Gaal, der ud over lang­tids­ska­de­de Way­ne Roo­ney må und­væ­re ka­ran­tæ­ne­ram­te Jes­se Lin­gard.

» Jeg for­ven­ter et li­ge op­gør med Li­ver­pool som svag fa­vo­rit, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff , der skal kom­men­te­re kam­pen på 6’ eren, og til­fø­jer:

» Det har væ­ret svært at bli­ve klog på Uni­ted i den­ne sæ­son. Den ene gang spil­ler de fan­ta­stisk, hvor­eft er de i den næ­ste fl op­per. «

Mik­kel Bi­s­choff vil ik­ke af­vi­se, at hver­ken Man­che­ster Uni­ted el­ler Li­ver­pool FC kan nå Eu­ro­pa Le­agu­e­fi na­len 18. maj i Ba­sel.

» De sat­ser beg­ge hårdt på at få suc­ces i tur­ne­rin­gen. Men jeg tror ik­ke, at de ry­ger helt til tops. Bå­de Borus­sia Dort­mund og Tot­ten­ham har i den­ne sæ­son set stær­ke­re ud, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff .

Net­op dis­se to hold du­el­le­rer og­så i Eu­ro­pa Le­ague i aft en.

» Det bli­ver spæn­den­de at se, om Chri­sti­an Erik­sen kan fort­sæt­te sin op­ad­gå­en­de form­kur­ve. I eft er­å­ret var han knap så syn­lig på Tot­ten­ham- mand­ska­bet, som til­fæl­det var i sid­ste sæ­son. Men si­den nytår har han få­et en me­re frem­træ­den­de rol­le. Han er nu me­re i bold­be­sid­del­se, og der er kom­met me­re frem­drift i hans spil, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff .

OT­TEN­DE­DELS­FI­NA­LER

EU­RO­PA LE­AGU­ES

ot­ten­de­dels­fi na­ler spil­les 10. og 17. marts

kva­li­fi ce­rer sig til tur­ne­rin­gens kvart­fi na­ler ( 7. og 14. april)

er fi na­le 18. maj på St. Jakob- Park i Ba­sel

kl. 19.00: Shakh­tar Donetsk- An­der­le­cht Ba­sel- Se­vil­la ( vi­ses på Canal9) Borus­sia Dort­mund- Tot­ten­ham ( vi­ses på 6’ eren) Fe­ner­ba­h­ce- Bra­ga

kl. 21.05 Vil­lar­re­al- Bay­er Le­ver­ku­sen Athletic Bil­bao- Va­len­cia ( vi­ses på Canal9) Li­ver­pool- Man­che­ster Uni­ted ( vi­ses på 6’ eren) Spar­ta Prag- La­zio

VIN­DER­NE

DER

KAM­PE­NE

KAM­PE­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.