FAN­GET

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­SAG se­in ved at gi­ve ham en hæt­te­trø­je, en skul­derta­ske samt am­mu­ni­tion, som han ef­ter­føl­gen­de brug­te un­der an­gre­bet på sy­na­go­gen.

En over­våg­nings­vi­deo, op­ta­get i og uden for in­ter­netcaféen Power­play på Nør­re­bro, bin­der og­så fle­re af de til­tal­te sam­men med Omar ElHus­se­in. Goog­le­de Mo­gens Cam­re Her mød­tes Omar El- Hus­se­in ef­ter sky­de­ri­et ved Kr­udt­tøn­den med to af de til­tal­te, og her goog­le­de han iføl­ge po­li­ti­et bl. a. DFe­ren Mo­gens Cam­re og Nicolai Sen­nels, for­man­den for den is­lam­kri­ti­ske­be­væ­gel­se Pe­gi­da.

Det var og­så på Power­play, Omar El- Hus­se­in vend­te til­ba­ge ef­ter an­gre­bet på sy­na­go­gen, hvor han mød­tes med den 20- åri­ge Li­ban El­mi og den 23- åri­ge Ibra­him Ab­bas.

Den­ne gang gik de iføl­ge over­våg­nings­bil­le­der­ne ind i et lo­ka­le for at ta­le sam­men. Hvad der blev sagt, kun­ne ik­ke hø­res på vi­deo­en, men det var ty­de­lig­vis Omar El- Hus­se­in, der tal­te og ge­sti­ku­le­re­de. På et tids­punkt for­me­de han sin hånd som en pi­stol og holdt den frem i luf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.