Gør et som­merh

BT - - NYHEDER -

GØR ET KUP

2016 en 2008- pe­ri­od I Går du og drøm­mer om at eje et fi nt som­mer­hus tæt ved van­det? Så er det ik­ke no­get dår­ligt tids­punkt at slå til. Pri­ser­ne på som­mer­hu­se er sty rt­dyk­ket i lø­bet af de se­ne­ste år, vi­ser nye tal fra bo­lig­por­ta­len Bo­liga. dk. Fra marts 2008 til marts 2016 er den gen­nem­snit­li­ge ud­bud­te kva­drat­me­ter­pris så­le­des fal­det fra 22.367 kr. til 16.268 kr. Et pris­fald på cir­ka 27 pro­cent.

» Der har ik­ke væ­ret nok kø­be­re i mar­ke­det. Der­for bli­ver sæl­ger­ne tvun­get til at sæt­te pri­sen ned, hvis de vil afh æn­de de­res som­mer­hus. Det har vi set de se­ne­ste år, « for­kla- rer bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

Hun un­der­stre­ger dog, at der er sto­re geo­gra­fi ske for­skel­le på han­del­sak­ti­vi­te­ten og der­med pri­ser­ne.

» Fle­re ste­der i lan­det har salgs­pri­ser­ne sta­bi­li­se­ret sig, men det be­ty­der ik­ke, at det går godt i al­le som­mer­huskom­mu­ner. I Nord­s­jæl­land er pri­ser­ne svagt sti­gen­de på nu­væ­ren­de tids­punkt, hvor­i­mod det går for­holds­vis trægt, når vi kig­ger mod Vest- og Nord­jyl­land. I de om­rå­der er der rig­tig me­get til salg i for­hold til den han­del­sak­ti­vi­tet, der er li­ge nu, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann. Stort ud­bud På­sken er tra­di­tio­nelt set den pe­ri­o­de på året, hvor dan­sker­ne for al­vor går på som­mer­husj­agt, for­kla­rer Ric­co Zus­chlag, di­rek­tør hos Bo­ligsi­den. dk.

» Det er nu, folk be­gyn­der at drøm­me om at få græs mel­lem tæ­er­ne. Og der er et stort ud­bud af som­mer­hu­se i øje­blik­ket, « si­ger Roc­co Zus­chlag.

Dan­ske­re, der er på ud­kig eft er som­mer­hu­se, bør ud­nyt­te sæl­ger­nes vil­lig­hed til at gi­ve nedslag, ly­der det fra Li­se Nytoft Berg­mann.

» Man skal hu­ske på, at der er no­get at for­hand­le om de fl este ste­der i lan­det. Og det skal man som kø­ber selv­føl­ge­lig for­sø­ge at ud­nyt­te ved at pres­se pri­sen. Lad væ­re med blot at kig­ge på den ud­bud­te pris – kig og­så på nog­le lidt dy­re­re som­mer­hu­se, som du kan for­sø­ge at pres­se ned i pris. «

Bo­li­gø­ko­no­men for­ven­ter, at der vil kom­me en ven­ding i pri­ser­ne på mar­ke­det.

» Der kan væ­re nog­le om­rå­der, hvor vi fort­sat vil se et pris­fald, men sam­let set for­ven­ter vi, at mar­ke­det sta­bi­li­se­rer sig. Det vil ik­ke ske med ra­ket­fart, men vi be­gyn­der at se, at vi har nå­et bun­den, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.