Der­for fal­der pri­sen

BT - - NYHEDER -

2007

2008

2009

2010 Fri­vær­di­en skrum­per

2011 Svært at lå­ne pen­ge

2012

’ Man­ge dan­ske­res fri­vær­di er ble­vet bar­be­ret vold­somt ned på grund af de pris­fald, som vi så fra 2007 og den eft er­føl­gen­de år­ræk­ke. Der­for har det væ­ret svært for en del som­mer­hus­kø­be­re at få fi nan­si­e­rin­gen på plads. Af den grund ser vi og­så, at som­mer­hus­mar­ke­det har det lidt bed­re i de de­le af lan­det, hvor bo­li­ge­jer­ne har få­et me­re fri­vær­di i de se­ne­ste år – ek­sem­pel­vis Nord­s­jæl­land.’ ’ Som­mer­hu­se kan kun re­al­kre­dit­belå­nes med 60 pro­cent. Der­for er man ude i en for­holds­vis dyr løs­ning, hvis man skal ud at lå­ne de sid­ste 40 pro­cent i en bank, da der er stor for­skel på ren­ten. Sær­ligt man­ge af som­mer­hu­se­ne på ve­st­ky­sten er sto­re og der­med dy­re. Og der­for har det væ­ret svært for kø­ber­ne at bli­ve god­kendt til lån.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.