16.268

BT - - NYHEDER -

Kon­tant: 395.000 kr. Stør­rel­se: 30 m2 Væ­rel­ser: 3 Grund: 804 m2

Mæg­le­rens be­skri­vel­se: Mest salg i ’ luksus­ti­der’ ’ Et som­mer­hus er et luksus­go­de, og i luksus­ti­der har som­mer­hu­se me­re ap­pe­al til dan­sker­ne. Da vi hav­de nog­le år, hvor dan­sker­ne brug­te rig­tig man­ge pen­ge på sig selv, var som­mer­hu­se no­get, man snak­ke­de me­re om, end man f. eks. gjor­de i ti­den li­ge eft er fi nanskri­sen, hvor folk blev usik­re på, hvad der kom til at ske med de­res øko­no­mi. Et som­mer­hus er i ka­te­go­ri­en ’ ni­ce to ha­ve’ – ik­ke ’ ne­ed to ha­ve.’

2013

2014 Kon­tant: 695.000 kr. Stør­rel­se: 61 m2 Væ­rel­ser: 5 Grund: År­lig le­je

Mæg­le­rens be­skri­vel­se: Man skal hu­ske på, at der er no­get at for­hand­le om de fl este ste­der i lan­det. Og det skal man som kø­ber selv­føl­ge­lig for­sø­ge at ud­nyt­te ved at pres­se pri­sen

2015

– over 1.000.000 kr.

Mettes Bjerg 12B, 6960 Hvi­de San­de Kon­tant: 1.995.000 kr. Stør­rel­se: 70 m2 Væ­rel­ser: 3 Grund: 1.337 m2 Mæg­le­rens be­skri­vel­se: ’ Skønt be­lig­gen­de som­mer­hus fra 2004 be­lig­gen­de på en dej­lig na­tur- og klit­grund. Her får du mu­lig­hed for at ny­de di­ne we­e­ken­der og fe­ri­er året rundt i et vel­holdt og lyst som­mer­hus uden at skul­le be­kym­re dig me­get om ved­li­ge­hol­del­se.’

2016

Drøs­sel­b­jerg­vej 48, 4200 Sla­gel­se

’ Hyg­ge­ligt som­mer­hus, der lig­ger i et af Sla­gel­ses bed­ste fri­tids­om­rå­der. Hu­set lig­ger tæt på strand og skov samt med god ud­sigt over mar­ker. Der er kun få mi­nut­ters gang til fi n og bør­ne­ven­lig ba­de­strand med ud­sigt til Sto­re­bælts­bro­en.’

Bø­geb­jerg­vej 70, 5380 Dal­by Som­mer­hus­grun­den ejes af Hver­rin­ge Gods, og der skal be­ta­les en år­lig le­je af grun­den på ca. 60.000 kr. ( inkl. ejen­doms­skat­ter) ’ Dej­ligt og funk­tio­nelt som­mer­hus med 180 gra­ders ud­sigt til Sto­re­bælt og Rom­sø. Ho­ved­hus be­står af stue m. bræn­de­ovn, køk­ken og 2 væ­rel­ser samt toilet. I an­nek­set er der 2 sove­væ­rel­ser.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.